Hem Arkivbildare
Högskolan i Kalmar
Arkiv
Sök

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

Arkivinstitution
Linnéuniversitetet
Beståndskod
3.1
Landskod
SE
Arkivschema
Allmänna arkivschemat
Registreringsdatum
2009-11-03
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Linnéuniversitetet
Serier
A1 - Högskolestyrelsens protokoll
A2 - Handlingar till högskolestyrelsen
A3 - Linjenämndernas protokoll
A3a - Protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3aa - Protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3ab - Bilagor till protokoll för linjenämnden för förskollärarutbildning
A3ba - Protokoll från linjenämnden för undervisningsyrken
A3c - Protokoll från linjenämnden för lokala linjer och enstaka kurser
A3d - Protokoll från linjenämnden för naturvetenskapliga utbildningar
A3e - Protokoll från linjenämnden för ekonomi- och turismutbildning
A3f - Protokoll från linjenämnden för teknik
A3g - Protokoll och kallelser från linjenämnden för medie- och informationsutbildning
A4 - Institutionsstyrelsernas protokoll
A4a - Protokoll från institutionsstyrelsen för samhällsvetenskap
A4b - Protokoll från institutionsstyrelsen för praktisk lärarutbildning och beteendevetenskap
A4c - Protokoll från institutionsstyrelsen för kommunikation
A4d - Protokoll från institutionen för lärarutbildning
A4f - Protokoll från institutionsstyrelsen för naturvetenskap
A4g - Protokoll från institutionsstyrelsen för språk och kultur
A4h - Protokoll från institutionen för pedagogik och metodik
A5 - Protokoll från arbetsenheterna
A6 - Protokoll Valförsamlingen
A7 - Förordnandeprotokoll/anställningsbevis
A8 - Protokoll Särskild Musiklärarutbildning (SMLU)
A9 - Protokoll och kallelser Biblioteksnämnden/biblioteksrådet
A10 - Protokoll MBL
A11 - Protokoll Ledningsgruppens möteshandlingar
A12 - Protokoll och kallelser Forskningsnämnden
A13 - Protokoll Arbetsmiljökommittén
A14 - Protokoll och kallelser Fakultetsnämnden Naturvetenskap och teknik
A15 - Protokoll och kallelser Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott
A16 - Protokoll och kallelser Utbildnings- och forskningsnämnden
A17 - Protokoll och kallelser Lärarutbildningsnämnden/Utbildningsnämnden för lärarutbildning
A18 - Protokoll och kallelser Lärarutbildningsnämnden/Nämnden för lärarutbildning
A19 - Protokoll och kallelser NTHVS/NSHVS
A20 - Möteshandlingar UFA (Utbildnings- och forskningsavdelningen)
A21 - Protokoll och kallelser Grundutbildningsnämnden
A22 - Möteshandlingar Universitetskommittén i Kalmar län
A23 - Övriga protokoll och minnesanteckningar
A24 - Protokoll och rapporter från Personalansvarsnämnden
A25 - Protokoll Sydostuniversitetet
B1 - Diarieförda utgående skrivelser
B2a - Rapporter
B2b - Rapportunderlag Alumni 2008
B2c - Utvärderingar (inkommande)
B2d - Utvärderingar (utresande)
B3 - Studerandekataloger
B4 - Personalkataloger
B5a - Personaltidningar
B5b - Studenttidningar
B6 - Utbildningsinformation
B7 - Kanslimeddelande
B8 - Ekonomisk information
B9 - Presentationsmaterial
C1 - Diarier
C2 - Diarieregister
C2a - Sakregister till diarier
C2b - Alfabetiskt register till diarier
C3 - Diarier - Näringslivsservice
C4 - Diarium Lärarutbildningscentrum (LUCK)
C5 - Diarieförda handlingar LUCK
D1 - Tjänstematriklar
D2 - Inventarieförteckning
D3 - Arkivförteckningar
D4 - Betyg
D4a - Tentamenskort/utbildningsbevis
D4b - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4c - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4d - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4e - Tentamenskort/tentamensregister, Lärarutbildningar
D4f - Tentamenskort/tentamensregister
D4g - Betyg enstaka kurser
D4h - Betyg Lärarlinjer
D4i - Utbildningsbevis (mallar)
D4j - Examensbevis/intyg
D5 - Examensbevis
D6 - Scheman, utbildningsgångar för lärarutbildningar
D7 - Registreringslistor
D8 - Klasslistor
D9 - Tillgodoräknande
E1 - Diarieförda inkomna skrivelser
E2 - Korrespondens
E3 - Diarieförda handlingar
Näringslivsservice
E7a - Byte av studieort
E7b - Byte av program
E7c - Ansökan om anstånd
E7d - Antagning
F1 - Diarieförda handlingar
F2a - Avslutade personakter
F2b - Anställningsärenden
F2c - Tjänstgöringsbetyg (kopior)
F2d - Redovisning av bisysslor
F2e - Avtal
F3 - Handlingar rörande studenter som avbrutit utbildningen
F4a - Kursinformation
F4b - Handlingar rörande överflyttade studenter
F4c - Registrerade på kurs
F4d - Registrerade på utbildningslinjer
F4e - Registrerade på uppdragsutbildning
F6 - Tentamen
F7 - Kursutvärdering
F8 - Kalmar högskolas utbildningsstatistik
F9 - Utbildningsplaner
F10 - Kursplaner
F11a - Handlingar rörande EDIT
F11b - Handlingar rörande Fadderprogrammet
F12 - Bedömningsärenden gällande behörighet
F13d - Antagningslistor
F14 - Forskningsansökningar
F15 - Erasmus- och Sokratesavtal
F16a - Avtal Näringslivsservice
F16b - Hyreskontrakt
F17 - Minor Field Studies
G1a - Bokslut
G1b - Arvodesräkningar
G1c - Arvodesräkningar (Kopior)
G1d - Mikrofilmade räkenskaper
G1d1 - Transaktionslistor
G1d2 - Periodiska utbetalningsrapporter
G1d3 - Kassabokföringens huvudregister KR-1
G2 - Tjänstgöringsjournaler
G3 - Tryckt årsredovisning
H1 - Statistik
J1 - Kartor och ritningar
Ö1 - Pressklipp
Ö2a - Rektor Agneta Bladhs möten
Ö2b - Rektor Dan Isacsons efterlämnade handlingar
Ö3 - Handlingar rörande Studentkåren
Ö4 - Handlingar rörande fusionen
Ö5 - Internutbildning
Ö6 - Rostad Konstförening
Ö8 - Administrativa rutiner

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

 
Centralförvaltningens arkivbildare .

Central förvaltning Högskolan i Kalmar

Handlingarnas tid
1977--2009
Huvudsaklig tid
1977--2009
Förvaras av regf institution
Okänt
Reproduktion tillgänglig

Omfång
0.0 Hyllmeter


Anmärkning
Arkivförteckningar
Högskolan i Kalmars arkiv är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Diarier
Via diariet är de diarieförda handlingarna arkivlagda enligt diarie/dossiéplan. Övergång till digital diarieföring skedde 1995 (se under Referenser i Centrala förvaltningen, serie F1 Diarieförda handlingar) och Högskolan i Kalmar använde från och med 2001 det digitala diariesystemet W3D3 (se Linnéuniversitetets e-arkiv). 1977 fram till 2007 hade respektive institution sitt eget diarium och diarieförda ärenden. Från och med 2007-05-01 diariefördes allt på central nivå och återfinns i Central förvaltningen.

Protokoll
I Centrala förvaltningen förvaras protokoll från bland annat högskolestyrelsen, linjenämnder, fakultets- utbildnings- och forskningsnämnder m.fl. I Centrala förvaltningen finns även protokoll från vissa institutioner förvarade. Från 2000 finns samtliga institutionsrelaterade protokoll förvarade vid respektive institution.

Utbildningshandlingar
I Centrala förvaltningen förvaras examensbevis 1977-2009. Utöver dessa finns utbildningsbevis, tentamenskort/register, betygslistor fram till 1992. Från 1992 förvaras dessa vid respektive institution. I förekommande fall finns även tidigare års handlingar vid respektive institution.

I Centrala förvaltningen finns tentamensformulär fram till 1997. Från 1997 förvaras dessa vid respektive institution. I förekommande fall finns även tidigare års handlingar vid respektive institution.

I Centrala förvaltningen finns kurs- och utbildningsplaner fram till 1994. Från 1994 förvaras dessa vid respektive institution. I förekommande fall finns även tidigare års handlingar vid respektive institution.

Forskning

Forskningshandlingar förvaras vid respektive institution.

Ekonomihandlingar

Ekonomihandlingar förvaras till största delen i Centrala förvaltningen.

Övriga handlingar

Personalhandlingar förvaras i Centrala förvaltningen. För övriga typer av handlingar se respektive institutions arkiv.

Central förvaltning Högskolan i Kalmar