Hem Arkivbildare
Sök

Högskolan i Kalmar

Huvudkategori
Statlig myndighet
Giltighetstid
1977--2009
Referenser
HiK Dnr 1.1-309 2007
Högskolan i Kalmar Organisationsoversikt 2000-2006
Högskolestyrelsens beslut kring institutionernas benämningar
Högskolestyrelsens beslut kring organisationsförändringar
Rapport kring fortsatt utveckling
Rapport om Fojo 2001
Rostad 2016 06227
Översyn av Högskolans verksamhetsstruktur Dnr 1.5-249 1999
Remissvar del 1
Remissvar del 2
Organisation och styrning av IT-verksamheten Dnr 1.5-152 2007
HiK Organisation och ledning Dnr 1.1-166 2007
Fastställande av organisation för Förvaltningen Dnr 1.5-571 2002
Riktlinjer och föreskrifter 1999
Högskolans organisation, ledning och beslutsordning dnr 1.1 38-2002
Högskolan i Kalmar Basorganisation
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Central förvaltning Högskolan i Kalmar 1 3.1 SE
Handelshögskolan BBS 1 3.2 SE
Humanvetenskapliga institutionen (HV) 1 3.3 SE
Institutionen för Biologi och Miljövetenskap (BOM) 1 3.4 SE
Institutionen för Humaniora och Samhällsvetenskap (HumSam) 1 3.5 SE
Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap (HBV) 1 3.6 SE
Institutionen för Kemi och Biomedicinsk vetenskap (KOB) 1 3.7 SE
Institutionen för Kommunikation och Design (IKD) 1 3.8 SE
Institutionen för Medieutbildning 1 3.9 SE
Institutionen för Medievetenskap och Journalistik (IMJ) 1 3.10 SE
Institutionen för Naturvetenskap och/med teknik 1 3.11 SE
Institutionen för Pedagogik och Metodik (PeMe) 1 3.12 SE
Institutionen för Samhällsvetenskap med Ekonomi 1 3.13 SE
Institutionen för Språk och Kultur (SpKu) 1 3.14 SE
Institutionen för Teknik 1 3.15 SE
Institutionen för Vårdvetenskap och Socialt Arbete (IVS) 1 3.16 SE
Naturvetenskapliga institutionen (NV) 1 3.17 SE
Sjöfartshögskolan (SJÖ) 1 3.18 SE

Högskolan i Kalmar

Beskrivning
Högskolan i Kalmar tillkom i samband med högskolereformen 1977 och rektor under de första arton åren var Dan Isacsson.

Högskolan i Kalmar hade en naturvetenskaplig profil och en 3-årig lokal utbildningslinje kallad Miljö- och naturvetarlinjen, med kemi och biologi som huvudämne. Dessa blir profilskapande vid sidan om Lärarhögskolan. I övrigt bestod utbudet vid starten av så kallade enstaka kurser. Även Fortbildningsinstitutet Fojo inlemmades i högskolan.

1977 hade Högskolan i Kalmar 1000 studerande och 95 anställda. 1978 inrättades en andra lokal utbildningslinje, Linjen för Turism och rekreation. Sjöbefälsskolan, som tidigare betraktats som gymnasial, fick högskolestatus och ingick från och med 1980 som en egen institution. 1982 omsatte högskolan 30 miljoner kronor och hade 10 allmänna och 2 lokala utbildningslinjer samt 16 fristående kurser. År 1993 genomfördes åter en högskolereform vilket innebar decentralisering och en övergång från regelstyrning till målstyrning, ett större lokalt ansvarstagande och större möjligheter att ta egna initiativ. 1994 fick Högskolan i Kalmar rätt att utfärda magisterexamen i kemi och biologi. 1998 invigdes Kalmarsundslaboratoriet med forskning inom havsmiljöer och under några år framöver var Högskolan i Kalmar dessutom värd för ett globalt forskarnätverk kallat GIWA (Global International Water Assessment). 1998 införlivades också Kalmar Läns Vårdhögskola i Högskolan i Kalmar och bildade en ny institution, Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete. Året därefter fick Högskolan i Kalmar vetenskapsområdet naturvetenskap som även fick universitetsstatus.

2004 ingick Högskolan i Kalmar ett avtal med Blekinge Tekniska Högskola och Växjö Universitet om att bilda Projekt i Sydost, där syftet var att genom samverkan stärka lärosätenas gemensamma och enskilda konkurrenskraft. 2007 fanns det totalt 9500 studenter, 36 professorer, 159 forskarstuderande och 844 anställda. 2008 anhåller Högskolan i Kalmar och Växjö universitet till regeringen om att bilda ett nytt universitet genom en fusion av de båda lärosätena.

Den centrala förvaltningen avslutades 2009 i samband med fusionen av Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet som tillsammans bildade Linnéuniversitetet. Avsikten var ett fullt integrerat tvåcampusuniversitet med gemensam organisation, vision, mål, regler och policys. God utbildning, samverkan med det omgivande samhället och forskning med både regional förankring och internationell omfattning var den grundläggande inriktningen.

Högskolans organisation delades in i tre nivåer. Under ledningsnivån fanns högskolestyrelsen, rektorsämbetet och ledningsstaben. På planeringsnivån fanns linjenämnderna fram till 1993 då de avskaffades. På operationell nivå återfanns institutionerna som hade eget budgetansvar men där redovisningen sköttes centralt av högskolans ekonomienhet. Till följd av Högskolan i Kalmars expansion och med målet att förbättra arkivvården vid institutionerna beslutades det 2000 om att decentralisera arkivorganisationen. Utöver förvaltningen hade endast Sjöbefälsskolan och Fojo varit självständiga arkivbildare, men genom rektorsbeslut blev samtliga institutioner nu självständiga arkivbildare.

Högskolan i Kalmars arkiv är förtecknat enligt allmänna arkivschemat.

Via diariet är de diarieförda handlingarna arkivlagda enligt diarie/dossiéplan. Övergång till digital diarieföring skedde 1995 och Högskolan i Kalmar använde från och med 2001 det digitala diariesystemet W3D3. Från och med 2007-05-01 diariefördes allt på central nivå. Innan dess hade institutionerna egna diarier (se respektive institutions arkivbeskrivning).

Diarieförda handlingar från W3D3 har överförts till Linnéuniversitetets e-arkiv.lingar enbart sträcker sig fram tills dess på institutionsnivå. Se under fliken Referenser (förteckningsklienten Klara )för Hik Dnr 2007 1.1 309 samt ytterligare dokumentation.