Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.3.1 - Hantera examination av student

Beskrivning
Hantera examination av student. I processen ingår hantering av examination och tentamenssvar, studentuppsatser och resultats- och betygsrapportering.
  

Betygsärenden

Process  3.3.3.1 - Hantera examination av student

Aktivitet
Bereda betygsärende: Ta emot examinationshandlingar
   
 
Aktivitet
Hantera tentamen
  Handlingstyper
Tentamenssvar
Videoupptagning från examination
 
Aktivitet
Hantera praktik
  Handlingstyper
Avtal om sekretess vid praktik
[Inaktuell] Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning
 
Aktivitet
Hantera uppsats
  Handlingstyper
Studentuppsats
Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning
 
Aktivitet
Bereda betygsärende: bedöma examination
   
 
Aktivitet
Bedöma examination
  Handlingstyper
Rättningsprotokoll
 
Aktivitet
Avgöra betygsärende
   
 
Aktivitet
Besluta om betyg
  Handlingstyper
Resultat på prov
Betyg på individuella kurser på inresande student
Resultat på hel kurs
 
Aktivitet
Verkställa betygsärende
   
 
Aktivitet
Expediera betygsbeslut
  Handlingstyper
Anslagslista kurs eller prov
 
Aktivitet
Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: omprövning
   
 
Aktivitet
Omprövning av betyg
  Handlingstyper
Ansökan om omprövning av betyg
Beslut om omprövning av betyg
Ändring och borttagning av betyg
 
Aktivitet
Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: kursbevis och kursintyg
   
 
Aktivitet
Utfärda kursbevis och kursintyg
  Handlingstyper
Ansökan om kursbevis
Beslut om kursbevis
Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis
Yttrande om överklagande avseende kursbevis
Beslut i överklagande avseende kursbevis
Kursbevis
Kursintyg
 

Process  3.3.3.1 - Hantera examination av student

Handlingstyp Beskrivning
Tentamenssvar ID dok: 3.3.3.1-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Institution
Anmärkning: Om en student begär omprövning av betyget bör provsvaret bevarasi 2 å r efter att prövningen har slutbehandlats. Se vidare i bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Provsvar som inte har återlämnats får gallras 2 år efter betygsättning.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Avtal om sekretess vid praktik ID dok: 3.3.3.1-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: Vid inaktualitet
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
[Inaktuell] Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning ID dok: 3.3.3.1-122
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Institution
Anmärkning: Se process 3.3.2.5 Hantera praktik och verksamhetförlagd utbildning.
Gallringsfrist: Rapporter och bilagor som inte har återlämnats får gallras 2 år efter det att betyget registrerats i Ladok enligt RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25). Se vidare bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Studentuppsats ID dok: 3.3.3.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras eller Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: DiVA Ladok W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Alla examensarbeten/uppsatser för yrkesexamen/kandidatnivå/magisternivå/masternivå, 90 eller 120 hp eller motsvarande bevaras. Se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Uppsatser för 60 högskolepoäng eller motsvarande nivå gallras efter 5 år. För uppsatser på kurser där 60 högskolepoäng utgör den högsta nivån ska myndigheten ta särskild ställning till ett eventuellt bevarande av uppsatserna. De uppsatser som bedöms ha ett värde för forskningens behov, inom eller utom den egna disciplinen, eller som bedöms vara av allmänintresse ska bevaras.
Författningsstöd sekretess: 31 kap 16 § OSL, 21 kap 1§ OSL
Sekretess: För studentuppsatser som kan innehålla sekretessbelagda uppgifter se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning ID dok: 3.3.3.1-132
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Avtal ska skrivas när ett examensarbete görs tillsammans med en extern part och uppsatsen kan komma att innehåll sekretessbelagt innehåll. I avtalet ska det framgå vilken typ av sekretess som avses och hur länge den gäller.
 
Rättningsprotokoll ID dok: 3.3.3.1-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: Institution
Anmärkning: Se vidare bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Gallras efter 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Resultat på prov ID dok: 3.3.3.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution
 
Betyg på individuella kurser på inresande student ID dok: 3.3.3.1-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution
 
Resultat på hel kurs ID dok: 3.3.3.1-313
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution
 
Anslagslista kurs eller prov ID dok: 3.3.3.1-411
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Ansökan om omprövning av betyg ID dok: 3.3.3.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
 
Beslut om omprövning av betyg ID dok: 3.3.3.1-512
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
 
Ändring och borttagning av betyg ID dok: 3.3.3.1-513
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution
 
Ansökan om kursbevis ID dok: 3.3.3.1-611
Bevaras/Gallras: Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper vid avslag; Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 vid avslag
Ansvar: Institution
Anmärkning: Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet.
Gallringsfrist: 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om kursbevis ID dok: 3.3.3.1-612
Bevaras/Gallras: Gallras eller bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut skickas tillbaka till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet.
Gallringsfrist: 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis ID dok: 3.3.3.1-613
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende kursbevis ID dok: 3.3.3.1-614
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende kursbevis ID dok: 3.3.3.1-615
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Institution
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Kursbevis ID dok: 3.3.3.1-616
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras, se kommentar
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kopior bevaras på kursbevis som inte rutinmässigt kan tas fram ur Ladok. Kursbevis som rutinmässigt kan tas fram ur Ladok skickas till studenten, inga kopior bevaras. Sortering efter personnummer. Avställning årsvis.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Kursintyg ID dok: 3.3.3.1-617
Bevaras/Gallras: Lämnas till student.
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Institution/ STUD
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Videoupptagning från examination ID dok: 3.3.3.1-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system:
Ansvar: Institution
Anmärkning: Se vidare bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter examinationen.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2017:39
 

Process  3.3.3.1 - Hantera examination av student

Processgraf Examinera student Hantera examination av student Hantera byte av examinator Hantera övrig examination av student Hantera utfärdande av examenbevis Betygsärenden Bereda betygsärende: Ta emot examinationshandlingar Hantera tentamen Tentamenssvar Videoupptagning från examination Hantera praktik Avtal om sekretess vid praktik [Inaktuell] Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning Hantera uppsats Studentuppsats Avtal om sekretess vid uppsatsskrivning Bereda betygsärende: bedöma examination Bedöma examination Rättningsprotokoll Avgöra betygsärende Besluta om betyg Resultat på prov Betyg på individuella kurser på inresande student Resultat på hel kurs Verkställa betygsärende Expediera betygsbeslut Anslagslista kurs eller prov Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: omprövning Omprövning av betyg Ansökan om omprövning av betyg Beslut om omprövning av betyg Ändring och borttagning av betyg Vidta åtgärder efter att betyg har meddelats: kursbevis och kursintyg Utfärda kursbevis och kursintyg Ansökan om kursbevis Beslut om kursbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut kursbevis Yttrande om överklagande avseende kursbevis Beslut i överklagande avseende kursbevis Kursbevis Kursintyg