Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Beskrivning
Utbildning på forskarnivå bedrivs per ämne som formellt inrättas i samband med att examenstillstånd beviljas. Universitet har rätt att utfärda examen på forskarnivå oavsett ämne, med undantag för konstnärlig utbildning på forskarnivå där Universitetskanslerämbetet beviljar examenstillstånd. I den allmänna studieplanen för ämnet ska det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och andra nödvändiga föreskrifter anges.
Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Handlingstyper
Ansökan om avveckling av ämne  
Beslut om avveckling av ämne  

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Aktivitet
Avveckla ämne på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Ansöka om avveckling av ämne
  Handlingstyper
Ansökan om avveckling av ämne
 
Aktivitet
Besluta om avveckling av ämne
  Handlingstyper
Beslut om avveckling av ämne
 

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om avveckling av ämne ID dok: 4.1.1.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per ämnes- eller inriktningsavveckling.
 
Beslut om avveckling av ämne ID dok: 4.1.1.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 

Process  4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå Inrätta ämne på forskarnivå Fastställa allmän studieplan Avveckla ämne på forskarnivå Ärenden rörande avveckling av ämne på forskarnivå Avveckla ämne på forskarnivå Ansöka om avveckling av ämne Ansökan om avveckling av ämne Besluta om avveckling av ämne Beslut om avveckling av ämne