Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.1.2.1 - Fastställa kurs på forskarnivå

Beskrivning
Kursdelen av utbildningen på forskarnivå varierar i antal hp per ämne. Fördelningen av poäng mellan kurser och doktorsavhandling/licentiatuppsats anges i ämnets allmänna studieplan. För varje ämne finns obligatoriska och valbara kurser. För kurser på forskarnivå som inte är individuella läskurser (eller särskilt utformade tillfälliga kurser för ett fåtal doktorander) ska det upprättas kursbeskrivningar.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Kursplansärenden på forskarnivå

Process  4.1.2.1 - Fastställa kurs på forskarnivå

Aktivitet
Inrätta kurs på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Fastställa och revidera kursbeskrivning
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av kursbeskrivning
Kursbeskrivning på forskarnivå
 
Aktivitet
Fastställa kursutbud
  Handlingstyper
Fastställande av kursutbud på doktorandnivå
 

Process  4.1.2.1 - Fastställa kurs på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om fastställande av kursbeskrivning ID dok: 4.1.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Ett ärende per kursplan.
 
Kursbeskrivning på forskarnivå ID dok: 4.1.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Fastställande av kursutbud på doktorandnivå ID dok: 4.1.2.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
 

Process  4.1.2.1 - Fastställa kurs på forskarnivå

Processgraf Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå Fastställa kurs på forskarnivå Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå Avveckla kurs på forskarnivå Kursplansärenden på forskarnivå Inrätta kurs på forskarnivå Fastställa och revidera kursbeskrivning Beslut om fastställande av kursbeskrivning Kursbeskrivning på forskarnivå Fastställa kursutbud Fastställande av kursutbud på doktorandnivå