Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.4 - Hantera tillgodoräknande på forskarnivå

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Enligt Lokala regler för utbildning på forskarnivå Dnr: 2013/486–1.1:
I den individuella studieplanen anges vilka kurser som ingår i varje doktorands utbildning. Om kurser genomgås på andra lärosäten och dessa inte är upptagna i den individuella studieplanen, men kan bedömas motsvara sådana, kan doktoranden ansöka om att få dessa tillgodoräknade inom utbildningen. Om kurs på annat lärosäte redan finns upptagen i den individuella studieplanen som en del av utbildningen behövs inget tillgodoräknande.
Beslut om tillgodoräknande ska fattas baserat på underlag i form av till exempel Ladokutdrag, kursintyg och annan information om kursens innehåll.
Tillgodoräknandet dokumenteras i den individuella studieplanen och i Ladok. Kurser på grund- eller avancerad nivå i andra än behörighetsgivande kurser kan efter godkännande få tillgodoräknas. Vid godkännandet ska poängantalet anges i beslutet. Antalet poäng ska anpassas med hänsyn till att kraven på studier på forskarnivå ligger högre än för studier på grund- och avancerad nivå. Kurser som är behörighetsgivande för att bli antagen till utbildning på forskarnivå, får inte tillgodoräknas inom utbildningen.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Tillgodoräknandeärenden på forskarnivå

Process  4.3.2.4 - Hantera tillgodoräknande på forskarnivå

Aktivitet
Göra tillgodoräknanden på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Ansöka om tillgodoräknande på forskarnivå
  Handlingstyper
Ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå
 
Aktivitet
Fatta beslut om tillgodoräknande på forskarnivå
  Handlingstyper
Beslut om tillgodoräknande på forskarnivå
Tillgodoräknande arkivlista
 
Aktivitet
Överklaga beslut om tillgodoräknande på forskarnivå
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om tillgodoräknande på forskarnivå
Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå
Beslut i överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå
 
Aktivitet
Registrera tillgodoräknande på forskarnivå
  Handlingstyper
Uppgift om tillgodoräknande på forskarnivå
 

Process  4.3.2.4 - Hantera tillgodoräknande på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 
Beslut om tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 
Överklagande av beslut om tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-132
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-133
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Uppgift om tillgodoräknande på forskarnivå ID dok: 4.3.2.4-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/institution
 
Tillgodoräknande arkivlista ID dok: 4.3.2.4-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/institution
 

Process  4.3.2.4 - Hantera tillgodoräknande på forskarnivå

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Tillgodoräknandeärenden på forskarnivå Göra tillgodoräknanden på forskarnivå Ansöka om tillgodoräknande på forskarnivå Ansökan om tillgodoräknande på forskarnivå Fatta beslut om tillgodoräknande på forskarnivå Beslut om tillgodoräknande på forskarnivå Tillgodoräknande arkivlista Överklaga beslut om tillgodoräknande på forskarnivå Överklagande av beslut om tillgodoräknande på forskarnivå Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå Beslut i överklagande avseende tillgodoräknande på forskarnivå Registrera tillgodoräknande på forskarnivå Uppgift om tillgodoräknande på forskarnivå