Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.5 - Hantera disciplinärende doktorand

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Enligt Högskoleförordningens kapitel 10 får disciplinära åtgärder vidtas mot student, som antingen försöka vilseleda vid prov eller annan bedömning av studieprestation, som stör eller hindrar undervisning eller annan verksamhet vid universitetet, eller som utsätter annan student eller personal för trakasserier. Universitetet har sedan skyldighet att utreda ärendet, i vilket ingår att ge såväl student som andra berörda tillfälle att yttra sig. I normalfallet tas ärendet upp för beslut vid disciplinnämndens möte, men rektor har också möjlighet att på ett tidigare stadium lämna ärendet utan vidare åtgärd.

Vetenskaplig oredlighet hanteras inom processen 2.2.2 Hantera pågående anställning.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Disciplinärenden doktorander

Process  4.3.2.5 - Hantera disciplinärende doktorand

Aktivitet
Hantera disciplinärenden
   
 
Aktivitet
Ta emot anmälan om misstänkt förseelse eller fusk
  Handlingstyper
Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse
 
Aktivitet
Bereda disciplinärende
  Handlingstyper
Yttrande från doktorand i disciplinärende
Kallelse till möte med disciplinnämnd
 
Aktivitet
Besluta i disciplinärende
  Handlingstyper
Beslut om disciplinär åtgärd
 

Process  4.3.2.5 - Hantera disciplinärende doktorand

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse ID dok: 4.3.2.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Ett ärende per anmälan.
 
Yttrande från doktorand i disciplinärende ID dok: 4.3.2.5-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Kallelse till möte med disciplinnämnd ID dok: 4.3.2.5-122
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Beslut om disciplinär åtgärd ID dok: 4.3.2.5-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Ladok
Ansvar: UK
Anmärkning: Beslut bevaras. Vid avstängning dokumenteras tidsperiod för avstängning i Ladok.
Gallringsfrist: Dokumentation i Ladok gallras efter 1 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 

Process  4.3.2.5 - Hantera disciplinärende doktorand

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Disciplinärenden doktorander Hantera disciplinärenden Ta emot anmälan om misstänkt förseelse eller fusk Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse Bereda disciplinärende Yttrande från doktorand i disciplinärende Kallelse till möte med disciplinnämnd Besluta i disciplinärende Beslut om disciplinär åtgärd