Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.2.6 - Hantera övrig doktorandadministration

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande övrig doktorandadministration

Process  4.3.2.6 - Hantera övrig doktorandadministration

Aktivitet
Handledning
  Handlingstyper
Dokumentation från handledning
 
Aktivitet
Indragning och återfående av handledning och andra resurser
   
 
Aktivitet
Utreda indragning av handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Utredning om indragning av handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Besluta om indragning av handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Beslut om indragning av handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Överklaga beslut om indragning av handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om indragning av handledning och andra resurser
Yttrande om överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser
Beslut i överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Ansöka om att återfå handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Ansökan om att återfå handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Utreda rätt att återfå handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Utredning om att återfå handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Besluta om att återfå handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Beslut om att återfå handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Överklaga avslag på att återfå handledning och andra resurser
  Handlingstyper
Överklagande av avslag på att återfå handledning och andra resurser
Yttrande om överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser
Beslut i överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser
 
Aktivitet
Anmäla avbrott från utbildning på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Anmäla avbrott på forskarnivå
  Handlingstyper
Anmälan om avbrott på forskarnivå
 
Aktivitet
Registrera avbrott på forskarnivå
  Handlingstyper
Uppgift om avbrott på forskarnivå
 

Process  4.3.2.6 - Hantera övrig doktorandadministration

Handlingstyp Beskrivning
Dokumentation från handledning ID dok: 4.3.2.6-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Utredning om indragning av handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/UK
Anmärkning: Indragning av resurser för en doktorand blir ett ärende. Ansökan om att återfå resurser bildar ett nytt ärende, men det ska korshänvisas mellan de båda ärendena.
 
Beslut om indragning av handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
 
Överklagande av beslut om indragning av handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-231
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Falultet UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som indragning av resurser. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-232
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som indragning av resurser. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-233
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Ansökan om att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-241
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakuletet UK
Anmärkning: Indragning av resurser för en doktorand bildar ett ärende. Ansökan om att återfå resurser bildar ett nytt ärende, men hänvisning mellan ärendena ska göras.
 
Utredning om att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-251
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
 
Beslut om att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-261
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
 
Överklagande av avslag på att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-271
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som återfå handledning och andra resurser. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-272
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som återfå handledning och andra resurser. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser ID dok: 4.3.2.6-273
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet UK
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Anmälan om avbrott på forskarnivå ID dok: 4.3.2.6-311
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Pappersblankett
Ansvar: Fakultet/institution
Anmärkning: Anmälan om avbrott görs via blankett.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten om uppgifter om studieavbrottet har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Uppgift om avbrott på forskarnivå ID dok: 4.3.2.6-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/institution STUD
 
Avtal om finansiering av doktorandstudier ID dok: 4.3.2.6-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  4.3.2.6 - Hantera övrig doktorandadministration

Processgraf Hantera pågående doktorandstudier Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration Ärenden rörande övrig doktorandadministration Handledning Dokumentation från handledning Indragning och återfående av handledning och andra resurser Utreda indragning av handledning och andra resurser Utredning om indragning av handledning och andra resurser Besluta om indragning av handledning och andra resurser Beslut om indragning av handledning och andra resurser Överklaga beslut om indragning av handledning och andra resurser Överklagande av beslut om indragning av handledning och andra resurser Yttrande om överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser Beslut i överklagande avseende indragning av handledning och andra resurser Ansöka om att återfå handledning och andra resurser Ansökan om att återfå handledning och andra resurser Utreda rätt att återfå handledning och andra resurser Utredning om att återfå handledning och andra resurser Besluta om att återfå handledning och andra resurser Beslut om att återfå handledning och andra resurser Överklaga avslag på att återfå handledning och andra resurser Överklagande av avslag på att återfå handledning och andra resurser Yttrande om överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser Beslut i överklagande avseende att återfå handledning och andra resurser Anmäla avbrott från utbildning på forskarnivå Anmäla avbrott på forskarnivå Anmälan om avbrott på forskarnivå Registrera avbrott på forskarnivå Uppgift om avbrott på forskarnivå Avtal om finansiering av doktorandstudier