Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.3.1 - Genomföra licentiatseminarium

Beskrivning
Processen beskriver doktorandrelaterade ärenden om betyg och examen. Förberedelser för kursexamination redovisas inom process 4.2.2 Bedriva kurs.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Licentiatseminariumsärenden

Process  4.3.3.1 - Genomföra licentiatseminarium

Aktivitet
Hantera licentiatseminarium
   
 
Aktivitet
Anmäla licentiatseminarium
  Handlingstyper
Anmälan om licentiatseminarium
 
Aktivitet
Besluta om licentiatseminarium
  Handlingstyper
Beslut om licentiatseminarium
Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om licentiatseminarium
 
Aktivitet
Publicering av licentiatuppsats
  Handlingstyper
Licentiatuppsats
 
Aktivitet
Sätta betyg
  Handlingstyper
Betygsprotokoll för licentiatseminarium
 

Process  4.3.3.1 - Genomföra licentiatseminarium

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan om licentiatseminarium ID dok: 4.3.3.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett ärende per licentiatseminarium. I ärendet ingår att föreslå/besluta om tid och plats för seminariet, föreslå/utse ordförande, opponent och betygsnämnd (om betygsnämnd används, se regler i respektive ämnes allmänna studieplan), samt betygsprotokoll.
 
Beslut om licentiatseminarium ID dok: 4.3.3.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Licentiatuppsats ID dok: 4.3.3.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: DiVA
Ansvar: Fakultet Doktorand
Anmärkning: Uppsatsen publiceras tryckt, och om författaren vill, i fulltext i DiVA.
 
Betygsprotokoll för licentiatseminarium ID dok: 4.3.3.1-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Betygsprotokoll ingår i ärende om licentiatseminarium eller disputation.
 
Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om licentiatseminarium ID dok: 4.3.3.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.3.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 

Process  4.3.3.1 - Genomföra licentiatseminarium

Processgraf Examinera doktorand Genomföra licentiatseminarium Genomföra disputation Hantera examination av doktorand Licentiatseminariumsärenden Hantera licentiatseminarium Anmäla licentiatseminarium Anmälan om licentiatseminarium Besluta om licentiatseminarium Beslut om licentiatseminarium Handledarkollegiets tillstyrkan av beslut om licentiatseminarium Publicering av licentiatuppsats Licentiatuppsats Sätta betyg Betygsprotokoll för licentiatseminarium Tillstyrkan