Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.3.3 - Hantera examination av doktorand

Beskrivning
Processen beskriver doktorandrelaterade ärenden om betyg och examen. Förberedelser för kursexamination redovisas inom process 4.2.2 Bedriva kurs.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor
RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Examinationsärenden doktorand

Förvaras i
FE1-11a - Doktorandhandlingar Ekonomihögskolan FEH

Process  4.3.3.3 - Hantera examination av doktorand

Aktivitet
Bereda kursbetygsärende: ta emot examinationshandlingar
   
 
Aktivitet
Ta emot examinationshandlingar
  Handlingstyper
Examinationsuppgifter – doktorand
 
Aktivitet
Bereda kursbetygsärende: bedöma examination
   
 
Aktivitet
Bedöma examination
  Handlingstyper
Rättningsprotokoll
 
Aktivitet
Avgöra kursbetygsärende
   
 
Aktivitet
Besluta om betyg
  Handlingstyper
Resultat på prov
Resultat på hel kurs
 
Aktivitet
Verkställa kursbetygsärende
   
 
Aktivitet
Expediera betygsbeslut
  Handlingstyper
Registrering av betyg
 
Aktivitet
Vidta åtgärder efter att kursbetyg har meddelats
   
 
Aktivitet
Rättelse och omprövning av betyg
  Handlingstyper
Ändring och borttagning av betyg
 
Aktivitet
Utfärda kursbevis
  Handlingstyper
Kursbevis
 
Aktivitet
Avslå begäran om att få ut kursbevis
  Handlingstyper
Beslut om kursbevis
 
Aktivitet
Överklaga beslut om avslag på begäran om att få ut kursbevis
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om avslag på begäran om att få ut kursbevis
Yttrande om överklagande avseende kursbevis
Beslut i överklagande avseende kursbevis
 
Aktivitet
Sätta betyg på doktorsavhandling eller licentiatuppsats
   
 
Aktivitet
Registrera betyg
  Handlingstyper
Betyg på uppsats eller avhandling
 
Aktivitet
Hantera examensärende
   
 
Aktivitet
Ta emot och registrera ansökan om examen
  Handlingstyper
Ansökan om examen
Registrering av ansökan om examen
Doktorandintyg alla kurser klara
 
Aktivitet
Fatta beslut i examensärende
  Handlingstyper
Beslut om avslag på ansökan om examen
 
Aktivitet
Överklaga beslut om avslag på ansökan om examen
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om avslag på ansökan om examen
Yttrande om överklagande avseende examensbevis
Beslut i överklagande avseende examensbevis
 
Aktivitet
Utfärda examen
  Handlingstyper
Examensbevis
 

Process  4.3.3.3 - Hantera examination av doktorand

Handlingstyp Beskrivning
Examinationsuppgifter – doktorand ID dok: 4.3.3.3-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Examinationsuppgifter kan vara av flera olika slag beroende av examinationsform, t ex inlämning av paper, rapporter. Se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
Gallringsfrist: Examinationsuppgifter från student (inklusive doktorand) får återlämnas till student efter betygsättning om betyg registrerats i studieregister. Provsvar som inte har återlämnats får gallras 2 år efter betygsättning. Om student begär omprövning av betyg bör provsvar bevaras i 2 år efter det att prövningen slutbehandlats.
Överlämnade handlingar:
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Rättningsprotokoll ID dok: 4.3.3.3-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter att resultat rapporterats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Resultat på prov ID dok: 4.3.3.3-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Resultat på hel kurs ID dok: 4.3.3.3-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Registrering av betyg ID dok: 4.3.3.3-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Ändring och borttagning av betyg ID dok: 4.3.3.3-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Kursbevis ID dok: 4.3.3.3-521
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Kursbevis avser inte kursintyg som rutinmässigt tas ur Ladok. Sorteras efter kurs och termin/år för kursgivning.
 
Beslut om kursbevis ID dok: 4.3.3.3-531
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut om avslag samt eventuellt överklagande skapar ett ärende.
 
Överklagande av beslut om avslag på begäran om att få ut kursbevis ID dok: 4.3.3.3-541
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag på att få ut kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende kursbevis ID dok: 4.3.3.3-542
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag på att få ut kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende kursbevis ID dok: 4.3.3.3-543
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Betyg på uppsats eller avhandling ID dok: 4.3.3.3-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Fakultet/ institution
 
Ansökan om examen ID dok: 4.3.3.3-711
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: STUD
Anmärkning: Sorteras efter personnummer. Bevaras vid överklagande.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter att examensbeviset eller kursbevisethar utfärdats eller beslut om avslag har fattats. En förutsättning för gallringen i de fall där examensbevis eller kursbevis har utfärdats är att uppgifter om beviset har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Registrering av ansökan om examen ID dok: 4.3.3.3-712
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: STUD
 
Beslut om avslag på ansökan om examen ID dok: 4.3.3.3-721
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Diarieförs endast vid avslag. Ansökan och beslut om avslag samt eventuellt överklagande skapar ett ärende.
 
Överklagande av beslut om avslag på ansökan om examen ID dok: 4.3.3.3-731
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag på att få ut examensbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende examensbevis ID dok: 4.3.3.3-732
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag på att få ut examensbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende examensbevis ID dok: 4.3.3.3-733
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Examensbevis ID dok: 4.3.3.3-741
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Ansvar: STUD
Anmärkning:
 
Doktorandintyg alla kurser klara ID dok: 4.3.3.3-713
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Ansvar: Fakultet/Institution
 

Process  4.3.3.3 - Hantera examination av doktorand

Processgraf Examinera doktorand Genomföra licentiatseminarium Genomföra disputation Hantera examination av doktorand Examinationsärenden doktorand Bereda kursbetygsärende: 
ta emot examinationshandlingar Ta emot examinationshandlingar Examinationsuppgifter – doktorand Bereda kursbetygsärende: bedöma examination Bedöma examination Rättningsprotokoll Avgöra kursbetygsärende Besluta om betyg Resultat på prov Resultat på hel kurs Verkställa kursbetygsärende Expediera betygsbeslut Registrering av betyg Vidta åtgärder efter att kursbetyg har meddelats Rättelse och omprövning av betyg Ändring och borttagning av betyg Utfärda kursbevis Kursbevis Avslå begäran om att få ut kursbevis Beslut om kursbevis Överklaga beslut om avslag på begäran om att få ut kursbevis Överklagande av beslut om avslag på begäran om att få ut kursbevis Yttrande om överklagande avseende kursbevis Beslut i överklagande avseende kursbevis Sätta betyg på doktorsavhandling eller licentiatuppsats Registrera betyg Betyg på uppsats eller avhandling Hantera examensärende Ta emot och registrera ansökan om examen Ansökan om examen Registrering av ansökan om examen Doktorandintyg alla kurser klara Fatta beslut i examensärende Beslut om avslag på ansökan om examen Överklaga beslut om avslag på ansökan om examen Överklagande av beslut om avslag på ansökan om examen Yttrande om överklagande avseende examensbevis Beslut i överklagande avseende examensbevis Utfärda examen Examensbevis