Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.3.4 - Hantera utfärdande av examenbevis

Process  3.3.3.4 - Hantera utfärdande av examenbevis

Aktivitet
Hantera examensärende
   
 
Aktivitet
Ta emot och registrera ansökan om examensbevis
  Handlingstyper
Ansökan om examen
Registrering av ansökan om examen
 
Aktivitet
Fatta beslut i examensärenden
  Handlingstyper
Beslut om avslag på att få ut examensbevis
Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis
Yttrande om överklagande avseende examensbevis
Beslut i överklagande avseende examensbevis
 
Aktivitet
Utfärda examen
  Handlingstyper
Examensbevis
 

Process  3.3.3.4 - Hantera utfärdande av examenbevis

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om examen ID dok: 3.3.3.4-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: STUD
Anmärkning: Ansökan hanteras som ett bevisärende i Ladok. Någon egentligen ansökan existerar inte.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter att examensbeviset eller kursbeviset har utfärdats eller beslut om avslag har fattats. En förutsättning för gallringen i de fall där examensbevis eller kursbevis har utfärdats är att uppgifter om beviset har registrerats i studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Registrering av ansökan om examen ID dok: 3.3.3.4-112
Bevaras/Gallras: Gallras / Bevaras om överklagande
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt vid överklagande
Registrering/system: W3D3 vid överklagande
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter beslut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om avslag på att få ut examensbevis ID dok: 3.3.3.4-211
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Diarieförs endast vid avslag. Beslut skickas till den sökande i original. Kopia bevaras i ärendet.
 
Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis ID dok: 3.3.3.4-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om examensbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende examensbevis ID dok: 3.3.3.4-213
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende examensbevis ID dok: 3.3.3.4-214
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Examensbevis ID dok: 3.3.3.4-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning:
 

Process  3.3.3.4 - Hantera utfärdande av examenbevis

Processgraf Examinera student Hantera examination av student Hantera byte av examinator Hantera övrig examination av student Hantera utfärdande av examenbevis Hantera examensärende Ta emot och registrera ansökan om examensbevis Ansökan om examen Registrering av ansökan om examen Fatta beslut i examensärenden Beslut om avslag på att få ut examensbevis Överklagande av beslut om avslag på att få ut examensbevis Yttrande om överklagande avseende examensbevis Beslut i överklagande avseende examensbevis Utfärda examen Examensbevis