Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.8.1 - Stöd för dokumenthantering

Beskrivning
Här hanteras information inom processerna som stödjer dokumenthantering.
  

Process  2.8.1 - Stöd för dokumenthantering

Aktivitet
Posthantering
   
 
Aktivitet
Ta emot inkommande post och e-post
   
 
Aktivitet
Sortera inkommande post och e-post
   
 
Aktivitet
Upprätta fullmakt för postöppning
  Handlingstyper
Fullmakt för postöppning
 
Aktivitet
Diarieföring
   
 
Aktivitet
Registrera inkommande post och e-post som ska diarieföras
  Handlingstyper
Diarieförda ärenden
 
Aktivitet
Fördela ärenden för handläggning
  Handlingstyper
Diarieförda ärenden
 
Aktivitet
Handlägga ärenden
  Handlingstyper
Diarieförda ärenden
 
Aktivitet
Avsluta ärenden
  Handlingstyper
Diarieförda ärenden
 
Aktivitet
Arkivlägga ärenden
  Handlingstyper
Diarieförda ärenden
 
Aktivitet
Skapa förutsättningar för informationsredovisning
   
 
Aktivitet
Fastställa och revidera klassificeringsstruktur
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av klassificeringsstruktur
Klassificeringsstruktur
[Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd
 
Aktivitet
Fastställa och revidera dokumenthanteringsplaner
  Handlingstyper
Beslut om fastställande av dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplan
[Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd
 
Aktivitet
Upprätta arkivbeskrivning
  Handlingstyper
Arkivbeskrivning
 
Aktivitet
Upprätta arkivförteckning
  Handlingstyper
Arkivförteckning
 
Aktivitet
Anhålla om gallring
  Handlingstyper
Anhållan om gallring
Beslut om gallring
 
Aktivitet
Ta emot arkivleverans
  Handlingstyper
Leveransreversal
 
Aktivitet
Hantera deponering av handlingar
  Handlingstyper
[Inaktuell] Avtal om deponering av forskningsdata
 
Aktivitet
Hantera elektroniska handlingar
  Handlingstyper
Regeldokument för bevarandeplan av It-komponent
[Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd
Bevarandeplan för IT-komponent
 
Aktivitet
Hantera överföring för elektroniskt bevarande
  Handlingstyper
Förfrågningsunderlag för överföring till elektroniskt bevarande
Arbetsplan för elektroniskt bevarande
 

Process  2.8.1 - Stöd för dokumenthantering

Handlingstyp Beskrivning
Fullmakt för postöppning ID dok: 2.8.1-131
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Diarieförda ärenden Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK och handläggande enhet
Anmärkning: Består av ärendekort med ingående handlingar. Diarieförda ärenden förekommer inom alla verksamhetsområden och processer, och registreras inom de processer de upprättas.
ID dok: 2.8.1-211
 
Beslut om fastställande av klassificeringsstruktur ID dok: 2.8.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Klassificeringsstruktur ID dok: 2.8.1-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3, Klara
Ansvar: UK
 
Beslut om fastställande av dokumenthanteringsplan ID dok: 2.8.1-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Dokumenthanteringsplan ID dok: 2.8.1-322
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: W3D3, Klara
Ansvar: UK
 
Arkivbeskrivning ID dok: 2.8.1-331
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Klara
Ansvar: UK
 
Arkivförteckning ID dok: 2.8.1-341
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Anhållan om gallring ID dok: 2.8.1-351
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Beslut om gallring ID dok: 2.8.1-352
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Leveransreversal ID dok: 2.8.1-361
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Förvaras i s-mapp
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
[Inaktuell] Avtal om deponering av forskningsdata ID dok: 2.8.1-1811
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Flyttats till 5.5 Rapportera forskningsresultat
 
Regeldokument för bevarandeplan av It-komponent Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
ID dok: 2.8.1-1911
Gallringsföreskrifter:
 
[Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd ID dok: 2.8.1-2011
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Bevarandeplan för IT-komponent Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK/ Handläggande enhet
ID dok: 2.8.1-1912
Gallringsföreskrifter:
 
Förfrågningsunderlag för överföring till elektroniskt bevarande Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK/ Handläggande enhet
ID dok: 2.8.1-1913
Gallringsföreskrifter:
 
Arbetsplan för elektroniskt bevarande Bevaras/Gallras: Papper/digitalt
Ansvar: UK/Handläggande enhet
ID dok: 2.8.1-1914
Gallringsföreskrifter:
 

Process  2.8.1 - Stöd för dokumenthantering

Processgraf Allmänna handlingar Stöd för dokumenthantering Utlämnande av allmän handling Personuppgifter Posthantering Ta emot inkommande post och e-post Sortera inkommande post och e-post Upprätta fullmakt för postöppning Fullmakt för postöppning Diarieföring Registrera inkommande post och e-post som ska diarieföras Diarieförda ärenden Fördela ärenden för handläggning Diarieförda ärenden Handlägga ärenden Diarieförda ärenden Avsluta ärenden Diarieförda ärenden Arkivlägga ärenden Diarieförda ärenden Skapa förutsättningar för informationsredovisning Fastställa och revidera klassificeringsstruktur Beslut om fastställande av klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur [Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd Fastställa och revidera dokumenthanteringsplaner Beslut om fastställande av dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan [Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd Upprätta arkivbeskrivning Arkivbeskrivning Upprätta arkivförteckning Arkivförteckning Anhålla om gallring Anhållan om gallring Beslut om gallring Ta emot arkivleverans Leveransreversal Hantera deponering av handlingar [Inaktuell] Avtal om deponering av forskningsdata Hantera elektroniska handlingar Regeldokument för bevarandeplan av It-komponent [Inaktuell] Beslut om fastställande av informationshanteringsstöd Bevarandeplan för IT-komponent Hantera överföring för elektroniskt bevarande Förfrågningsunderlag för överföring till elektroniskt bevarande Arbetsplan för elektroniskt bevarande