Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.8.3 - Personuppgifter

Beskrivning
Här hanteras information inom processerna som stödjer
  

Process  2.8.3 - Personuppgifter

Aktivitet
Hantera begäran om registerutdrag och rättelse
  Handlingstyper
Begäran om rättelse av personuppgifter
 
Aktivitet
Ta emot begäran om registerutdrag enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen
  Handlingstyper
Begäran om registerutdrag
 
Aktivitet
Lämna ut registerutdrag enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen
  Handlingstyper
Registerutdrag
 
Aktivitet
Ta emot begäran om rättelse av personuppgifter
   
 
Aktivitet
Upprätta förteckning över behandlingar av personuppgifter
   
 
Aktivitet
Ta emot anmälan om personuppgiftsbehandling till förteckning
  Handlingstyper
Anmälan om behandling av personuppgifter
Anmälan om personuppgiftsbehandling i studenters examensarbete
 
Aktivitet
Föra register över personuppgiftsbehandlingar
  Handlingstyper
Register över personuppgiftsbehandlingar
 
Aktivitet
Hantera samtycke till behandling och publicering av personuppgifter
   
 
Aktivitet
Ta emot samtycke till behandling och publicering av personuppgifter
  Handlingstyper
Samtycke till behandling och publicering av personuppgifter
 
Aktivitet
Ta emot återkallande av samtycke till behandling och publicering av personuppgifter
  Handlingstyper
Återkallande av samtycke till behandling och publicering av personuppgifter
 
Aktivitet
Hantera begäran av radering av personuppgifter
  Handlingstyper
Begäran om radering av personuppgifter
Beslut om radering av personuppgifter
 

Process  2.8.3 - Personuppgifter

Handlingstyp Beskrivning
Begäran om registerutdrag ID dok: 2.8.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Registerutdrag ID dok: 2.8.3-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: UK
Gallringsfrist: 2 månader
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Begäran om rättelse av personuppgifter ID dok: 2.8.3-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Anmälan om behandling av personuppgifter ID dok: 2.8.3-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: DraftIT, Förteckning
Ansvar: UK
Anmärkning: .
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Register över personuppgiftsbehandlingar ID dok: 2.8.3-221
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: DraftIT, Förteckning
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Samtycke till behandling och publicering av personuppgifter ID dok: 2.8.3-311
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Anmärkning: Ordnas systematiskt hos Dataskyddsombud.
Gallringsfrist: Gallras 6 månadet efter avslutad behandling.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Återkallande av samtycke till behandling och publicering av personuppgifter ID dok: 2.8.3-321
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Gallras 6 månadet efter avslutad behandling.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Anmälan om personuppgiftsbehandling i studenters examensarbete ID dok: 2.8.3-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning:
Gallringsfrist: Gallras när betyg registrerats i Ladok.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Begäran om radering av personuppgifter ID dok: 2.8.3-411
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Gallras 6 månadet efter avslutad behandling.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om radering av personuppgifter ID dok: 2.8.3-412
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Gallras 6 månadet efter avslutad behandling.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  2.8.3 - Personuppgifter

Processgraf Allmänna handlingar Stöd för dokumenthantering Utlämnande av allmän handling Personuppgifter Hantera begäran om registerutdrag och rättelse Begäran om rättelse av personuppgifter Ta emot begäran om registerutdrag enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen Begäran om registerutdrag Lämna ut registerutdrag enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen Registerutdrag Ta emot begäran om rättelse av personuppgifter Upprätta förteckning över behandlingar av personuppgifter Ta emot anmälan om personuppgiftsbehandling till förteckning Anmälan om behandling av personuppgifter Anmälan om personuppgiftsbehandling i studenters examensarbete Föra register över personuppgiftsbehandlingar Register över personuppgiftsbehandlingar Hantera samtycke till behandling och publicering av personuppgifter Ta emot samtycke till behandling och publicering av personuppgifter Samtycke till behandling och publicering av personuppgifter Ta emot återkallande av samtycke till behandling och publicering av personuppgifter Återkallande av samtycke till behandling och publicering av personuppgifter Hantera begäran av radering av personuppgifter Begäran om radering av personuppgifter Beslut om radering av personuppgifter