Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.1 - Internrevision

Beskrivning
Hantering av internrevision vid universitetet. Universitetsstyrelsen beslutar årligen om en revisionsplan. Den följs upp genom internrevisionens årsrapport. Varje granskning rapporteras genom en internrevisionsrapport, med tillhörande åtgärsplan.
  

Handlingar rörande internrevision

Bevaras/Gallras Bevaras
Registrering/system W3D3
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  1.2.1 - Internrevision

Aktivitet
Hantera internrevision
  Handlingstyper
Avtal om internrevisionstjänster
Avtal om samordnad internrevision eller internrevisionstjänster
Internrevisionsplan
 
Aktivitet
Genomföra internrevision
  Handlingstyper
Internrevisionsrapport
Beslut om åtgärder med anledning av internrevision
 

Process  1.2.1 - Internrevision

Handlingstyp Beskrivning
Avtal om internrevisionstjänster ID dok: 1.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Avtal om samordnad internrevision eller internrevisionstjänster ID dok: 1.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 
Internrevisionsplan ID dok: 1.2.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Internrevisionen
 
Internrevisionsrapport ID dok: 1.2.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Internrevisionen
 
Beslut om åtgärder med anledning av internrevision ID dok: 1.2.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 

Process  1.2.1 - Internrevision

Processgraf Uppföljning och utvärdering Internrevision Externrevision Kvalitetsutvärdering Riskanalys Årsredovisning och bokslut Handlingar rörande internrevision Hantera internrevision Avtal om
internrevisionstjänster Avtal om samordnad
internrevision eller
internrevisionstjänster Internrevisionsplan Genomföra internrevision Internrevisionsrapport Beslut om åtgärder med
anledning av
internrevision