Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  1.2.3 - Kvalitetsutvärdering

Beskrivning
Universitets- och fakultetsövergripande kvalitetsutvärderingsarbete.
  

Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar

Process  1.2.3 - Kvalitetsutvärdering

Aktivitet
Följa upp kvalitetsarbete
  Handlingstyper
Underlag till kvalitetsrapporter
Uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering
 
Aktivitet
Upprätta rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet
  Handlingstyper
Rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet
 
Aktivitet
Upprätta utvärderingsrapporter i övriga frågor
  Handlingstyper
Utvärderingsrapporter
 
Aktivitet
Besluta om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning
  Handlingstyper
Beslut om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning
 
Aktivitet
Genomföra dialog – universitetsledning med fakultetsledning
  Handlingstyper
Minnesanteckningar från dialoger
 

Process  1.2.3 - Kvalitetsutvärdering

Handlingstyp Beskrivning
Underlag till kvalitetsrapporter ID dok: 1.2.3-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet ID dok: 1.2.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.
 
Utvärderingsrapporter ID dok: 1.2.3-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.
 
Beslut om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning ID dok: 1.2.3-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis UKÄ:s kvalitetsutvärderingar av utbildning.
 
Minnesanteckningar från dialoger ID dok: 1.2.3-151
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Universitetsledningens dialoger med fakulteterna genomförs två gånger per år som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering ID dok: 1.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 

Process  1.2.3 - Kvalitetsutvärdering

Processgraf Uppföljning och utvärdering Internrevision Externrevision Kvalitetsutvärdering Riskanalys Årsredovisning och bokslut Handlingar rörande kvalitetsutvärderingar Följa upp kvalitetsarbete Underlag till kvalitetsrapporter Uppdrag att genomföra uppföljning och utvärdering Upprätta rapporter om utbildnings- och forskningskvalitet Rapporter om
utbildnings- och
forskningskvalitet Upprätta utvärderingsrapporter i övriga frågor Utvärderingsrapporter Besluta om eventuella åtgärder med anledning av utvärdering eller uppföljning Beslut om eventuella åtgärder med
anledning av utvärdering
eller uppföljning Genomföra dialog – universitetsledning med fakultetsledning Minnesanteckningar
från dialoger