Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.3.1 - Anta och registrera doktorand

Beskrivning
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande bedömts vara behörig och lämplig. Utbildningen ska vara finansierad och det ska finnas handledarresurser och andra nödvändiga resurser på institutionen. Ofta finansieras utbildningen via doktorandanställning. Ansökan om anställning kombineras då med ansökan om antagning, och bedömningsunderlaget är detsamma för båda processerna. Se process 2.2.1 Tillsätta anställning.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Antagningsärenden forskarnivå

Process  4.3.1 - Anta och registrera doktorand

Aktivitet
Anta doktorand
   
 
Aktivitet
Ta emot ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
  Handlingstyper
[Inaktuell] Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
Anmälningar med bilagor till utbildning på forskarnivå
 
Aktivitet
Bedöma ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå
  Handlingstyper
Bedömningsunderlag med förslag till antagning till utbildning på forskarnivå
Tillstyrkan
 
Aktivitet
Anta till utbildning på forskarnivå
  Handlingstyper
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå
 
Aktivitet
Ge besked om antagning till utbildning på forskarnivå
  Handlingstyper
Antagningsbesked till utbildning på forskarnivå
 
Aktivitet
Registrera doktorand
  Handlingstyper
Registreringsuppgifter för doktorand
 
Aktivitet
Finansiera studier på forskarnivå
  Handlingstyper
Avtal om finansiering av doktorandstudier
 
Aktivitet
Tillhandahålla handledare och examinator
  Handlingstyper
Beslut om utseende av doktorandexaminator
Beslut om utseende av handledare
 
Aktivitet
Byta forskarutbildningsämne
  Handlingstyper
Ansökan om byte av forskarutbildningsämne
Beslut om byte av forskarutbildningsämne
 

Process  4.3.1 - Anta och registrera doktorand

Handlingstyp Beskrivning
[Inaktuell] Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå ID dok: 4.3.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ett antagningsärende per person som ska antas. Eventuellt doktorand-anställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4. Av ärendemeningen i diariet ska det framgå vilken examen som är slutmål och om det gäller antagning till senare del.
 
Bedömningsunderlag med förslag till antagning till utbildning på forskarnivå ID dok: 4.3.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 
Beslut om utseende av doktorandexaminator ID dok: 4.3.1-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Utseende av examinator i samband med antagning ingår i antagningsärende.
 
Beslut om utseende av handledare ID dok: 4.3.1-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Utseende av handledare i samband med antagning ingår i antagningsärende.
 
Avtal om finansiering av doktorandstudier ID dok: 4.3.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
 
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå ID dok: 4.3.1-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
 
Antagningsbesked till utbildning på forskarnivå ID dok: 4.3.1-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå. Original skickas till den antagne, kopia bevaras i ärendet.
 
Registreringsuppgifter för doktorand ID dok: 4.3.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: STUD
 
Tillstyrkan ID dok: 4.3.1-122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Ingår i antagningsärende. Eventuellt doktorandanställningsärende registreras i PA-serien.
 
Ansökan om byte av forskarutbildningsämne ID dok: 4.3.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning:
 
Beslut om byte av forskarutbildningsämne ID dok: 4.3.1-512
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning:
 
Anmälningar med bilagor till utbildning på forskarnivå ID dok: 4.3.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras/Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Myndigheten bör bevara anmälan och bilagor för antagen om bilagorna inte har arkiverats av myndigheten
tidigare. Myndigheten bör för antagen också bevara tryckta skrifter som saknar fullständiga bibliografiska
referenser.
Ett antagningsärende per person som ska antas. Eventuellt doktorand-anställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4. Av ärendemeningen i diariet ska det framgå vilken examen som är slutmål och om det gäller antagning till senare del.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter beslut om antagning, om anmälan har registrerats i antagnings- eller
studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 

Process  4.3.1 - Anta och registrera doktorand

Processgraf Utbilda doktorand Anta och registrera doktorand Hantera pågående doktorandstudier Examinera doktorand Antagningsärenden forskarnivå Anta doktorand Ta emot ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå [Inaktuell] Ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå Anmälningar med bilagor till utbildning på forskarnivå Bedöma ansökan om antagning till utbildning på forskarnivå Bedömningsunderlag med förslag till antagning till utbildning på forskarnivå Tillstyrkan Anta till utbildning på forskarnivå Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå Ge besked om antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsbesked till utbildning på forskarnivå Registrera doktorand Registreringsuppgifter för doktorand Finansiera studier på forskarnivå Avtal om finansiering av doktorandstudier Tillhandahålla handledare och examinator Beslut om utseende av doktorandexaminator Beslut om utseende av handledare Byta forskarutbildningsämne Ansökan om byte av forskarutbildningsämne Beslut om byte av forskarutbildningsämne