Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.2.2 - Bedriva kurs på forskarnivå

Beskrivning
Kurser på forskarnivå bedrivs i väldigt olika former eftersom utbildningen på forskarnivå är individualiserad (inom de ramar som regelverket sätter upp). Inom en utbildning finns allt från obligatoriska fakultetsövergripande kurser som ges regelbundet och har en fast form, till individuella läskurser som är utformade för en eller ett fåtal doktorander.

I de fall dessa handlingstyper förekommer i utbildningen ska de hanteras enligt hanteringsanvisningarna.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Kursärenden på forskarnivå

Process  4.2.2 - Bedriva kurs på forskarnivå

Aktivitet
Förbereda och genomföra kurs på forskarnivå
   
 
Aktivitet
Skapa schema
  Handlingstyper
Schema
 
Aktivitet
Boka lokaler
  Handlingstyper
Bokningsuppgifter
 
Aktivitet
Sammanställa kursinformation
  Handlingstyper
Studiehandledning
 
Aktivitet
Skapa föreläsningsunderlag
  Handlingstyper
Föreläsningsmaterial
 
Aktivitet
Förbereda examination
  Handlingstyper
Lärarens examinationsuppgifter
 
Aktivitet
Genomföra kurs på forskarnivå
  Handlingstyper
Övriga handlingar som kan uppstå under genomförande av kurs
 
Aktivitet
Kursvärdering
   
 
Aktivitet
Skapa och genomföra kursvärdering
  Handlingstyper
Kursvärdering
 
Aktivitet
Följa upp kursvärderings-resultat
  Handlingstyper
Sammanställning av kursvärdering
 

Process  4.2.2 - Bedriva kurs på forskarnivå

Handlingstyp Beskrivning
Schema Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar:
Registrering/system: Kan hanteras i TimeEdit, Lärplattform
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Se bilaga 2 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
Gallringsfrist: Får gallras 5 år efter kursstart.
ID dok: 4.2.2-111
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Bokningsuppgifter ID dok: 4.2.2-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: TimeEdit
Ansvar: Fakultet/ institution
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Studiehandledning ID dok: 4.2.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Fakultet/Institutionen
Anmärkning: Arkivering i särskild serie. Sortering efter kurs, i kursakt. Digitalt bevarande om studiehandledningar tillhandahålls i t ex lärplattform.
 
Föreläsningsmaterial ID dok: 4.2.2-141
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Se bilaga 3 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
Gallringsfrist: Får gallras om handlingarna endast bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Lärarens examinationsuppgifter ID dok: 4.2.2-151
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Arkivering i särskild serie. Sortering efter kurs, i kursakt. Digitalt bevarande om lärarens examinationsuppgifter till-handahålls i t ex lärplattform.
 
Övriga handlingar som kan uppstå under genomförande av kurs ID dok: 4.2.2-161
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Kursvärdering ID dok: 4.2.2-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet/Institution
Gallringsfrist: 2 år efter sammanställning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Sammanställning av kursvärdering ID dok: 4.2.2-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Arkivering i särskild serie. Sortering efter kurs, i kursakt.
 

Process  4.2.2 - Bedriva kurs på forskarnivå

Processgraf Hantera utbildning på forskarnivå Bedriva doktorandutbildning Bedriva kurs på forskarnivå Kursärenden på forskarnivå Förbereda och genomföra kurs på forskarnivå Skapa schema Schema Boka lokaler Bokningsuppgifter Sammanställa kursinformation Studiehandledning Skapa föreläsningsunderlag Föreläsningsmaterial Förbereda examination Lärarens examinationsuppgifter Genomföra kurs på forskarnivå Övriga handlingar som kan uppstå under genomförande av kurs Kursvärdering Skapa och genomföra kursvärdering Kursvärdering Följa upp kursvärderings-resultat Sammanställning av kursvärdering