Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning

Beskrivning
I utbildningen på forskarnivå att genomgår och examineras doktoranderna på kurser, de författar en doktorsavhandling eller licentiatuppsats samt deltar i seminarieverksamhet. Kurser och avhandling/uppsats resulterar i handlingstyper som är underlag för examination, och dessa ingår i processgruppen 4.3.3 Examinera doktorand. Icke examinationsgrundande handlingstyper som rör seminarieverksamhet och avhandlingsarbetet klassificeras inom denna process.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Doktorandutbildningsärenden

Förvaras i
FE1-11a - Doktorandhandlingar Ekonomihögskolan FEH

Process  4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning

Handlingstyper
Seminariedokumentation  
Underlag för avhandling eller uppsats  

Process  4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning

Aktivitet
Seminarieverksamhet
  Handlingstyper
Seminariedokumentation
 
Aktivitet
Avhandlings- eller uppsatsarbete
  Handlingstyper
Underlag för avhandling eller uppsats
 

Process  4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning

Handlingstyp Beskrivning
Seminariedokumentation ID dok: 4.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Sortering per forskar-utbildningsämne och år.
Gallringsfrist: Dokumentation från mellan- och slutseminarium bevaras. Övrig dokumentation gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Underlag för avhandling eller uppsats ID dok: 4.2.1-121
Bevaras/Gallras:
Bevarandeexemplar:
Ansvar: Fakultet/ institution Doktorand
Anmärkning: Avser handlingar i ett forskningsprojekt. Se dokumenthanteringsplan 5 Bedriva forskning och Hanteringsanvisningar för forskningshandlingar.
 

Process  4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning

Processgraf Hantera utbildning på forskarnivå Bedriva doktorandutbildning Bedriva kurs på forskarnivå Doktorandutbildningsärenden Seminarieverksamhet Seminariedokumentation Avhandlings- eller uppsatsarbete Underlag för avhandling eller uppsats