Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Verksamhetsområde  5 - Bedriva forskning

Beskrivning
I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet ”Bedriva forskning” klassificeras
- Planera och administrera forskning
- Samla in data
- Analysera data
- Värdera och granska data
- Rapportera forskningsresultat

Bevarande av elektroniska dokument i W3D3
Från 2018-01-01 gäller att samtliga dokument i W3D3 ska bevaras i ursprungligt skick. Genom detta ska elektroniskt inkomna eller upprättade dokument inte skrivas ut på papper för arkivering. Linnéuniversitetets bevarandeexemplar är den elektroniska fil som ska föras över till slutgiltigt bevarande i e-arkivet. Däremot ska dokument som inkommer eller upprättas som papper bevaras som papper även om en elektronisk kopia framställs, t.ex. skannade beslut.

Bevarande och gallring sker i enlighet med:
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2)
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1, ändrad i RA-FS 2002:1)
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10)

Vetenskaplig oredlighet hanteras inom processen 2.2.2 Hantera pågående anställning.
  

Verksamhetsområde  5 - Bedriva forskning

Verksamhetsområde  5 - Bedriva forskning

Verksamhetsområde  5 - Bedriva forskning

Verksamhetsområde  5 - Bedriva forskning

Processgraf Styra verksamheten Stödja verksamheten Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Bedriva utbildning på forskarnivå Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt Planera och administrera forskning Samla in data Analysera data Värdera och granska data Rapportera data