Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Processgrupp  4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier

Beskrivning
I processen beskrivs doktorandrelaterade ärenden där vissa är obligatoriska och andra inte. Huvudaktiviteterna i processen kan därför inte beskrivas i ett flöde, men har delats in i delaktiviteter där det är aktuellt.

Enligt Högskoleförordningens kapitel 10 får disciplinära åtgärder vidtas mot student, som antingen försöka vilseleda vid prov eller annan bedömning av studieprestation, som stör eller hindrar undervisning eller annan verksamhet vid universitetet, eller som utsätter annan student eller personal för trakasserier. Universitetet har sedan skyldighet att utreda ärendet, i vilket ingår att ge såväl student som andra berörda tillfälle att yttra sig. I normalfallet tas ärendet upp för beslut vid disciplinnämndens möte, men rektor har också möjlighet att på ett tidigare stadium lämna ärendet utan vidare åtgärd.
  

Processgrupp  4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier

Processgrupp  4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier

Processgrupp  4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier

Processgrupp  4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier

Processgraf Utbilda doktorand Anta och registrera doktorand Hantera pågående doktorandstudier Examinera doktorand Utse och byta handledare och doktorandexaminator Upprätta och följa upp individuell studieplan Hantera byte av allmän studieplan Hantera tillgodoräknande på forskarnivå Hantera disciplinärende doktorand Hantera övrig doktorandadministration