Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  5.5 - Rapportera data

Beskrivning
Verksamhet rörande rapportering av forskningsresultat
  

Ärenden rörande rapportering av forskning

Process  5.5 - Rapportera data

Aktivitet
Publicera och sprida forskningsresultat
   
 
Aktivitet
Skriva rapporter
  Handlingstyper
Delrapporter
Konferensrapporter
 
Aktivitet
Skriva artiklar
  Handlingstyper
Artiklar
 
Aktivitet
Skriva publikationer
  Handlingstyper
Publikation
 
Aktivitet
Sprida resultat från konstärlig verksamhet
  Handlingstyper
Resultat från konstnärlig verksamhet
 
Aktivitet
Slutredovisa forskningsprojekt
   
 
Aktivitet
Skriva vetenskaplig slutrapport
  Handlingstyper
Slutrapport
 
Aktivitet
Skriva ekonomisk slutrapport
  Handlingstyper
Rekvisition och beslut om delutbetalningar
Ekonomisk slutrapport
Godkänd ekonomisk slutrapport
Återbetalning av ej utnyttjade medel
 

Process  5.5 - Rapportera data

Handlingstyp Beskrivning
Delrapporter ID dok: 5.5-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Inkluderar inlägg gjorda i sociala medier (e-mail, bloggar, Twitter etc.) som använts inom ”the scientific discourse". Delrapporter ingår ibland i rekvisition av medel, se nedan.
 
Konferensrapporter ID dok: 5.5-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Artiklar ID dok: 5.5-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Publikation ID dok: 5.5-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Här avses den färdiga och tryckta publikationen i form av exempelvis en doktorsavhandling.
Produktion och tryck av publikationer som hanteras genom universitetet beskrivs i 2.6 Hantera information och kommunikation.
 
Resultat från konstnärlig verksamhet ID dok: 5.5-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Rekvisition och beslut om delutbetalningar ID dok: 5.5-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Ansvar: Ekonomiavdelningen
 
Slutrapport ID dok: 5.5-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Ekonomisk slutrapport ID dok: 5.5-222
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Inklusive rapportering till finansiärer.
 
Godkänd ekonomisk slutrapport ID dok: 5.5-223
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ekonomiavdelningen
 
Återbetalning av ej utnyttjade medel ID dok: 5.5-224
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ekonomiavdelningen
 

Process  5.5 - Rapportera data

Processgraf Bedriva forskning Planera och administrera forskning Samla in data Analysera data Värdera och granska data Rapportera data Ärenden rörande rapportering av forskning Publicera och sprida forskningsresultat Skriva rapporter Delrapporter Konferensrapporter Skriva artiklar Artiklar Skriva publikationer Publikation Sprida resultat från konstärlig verksamhet Resultat från konstnärlig verksamhet Slutredovisa forskningsprojekt Skriva vetenskaplig slutrapport Slutrapport Skriva ekonomisk slutrapport Rekvisition och beslut om delutbetalningar Ekonomisk slutrapport Godkänd ekonomisk slutrapport Återbetalning av ej utnyttjade medel