Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.2.1 - Bedriva program eller kurs

Beskrivning
Verksamhet rörande bedrivande av program eller kurs. Omfattar inte studentens handlingar. Dessa redovisas i process 3.3.3 Examinera student.
Referenser
LNU 2018-1925 Lokala regler för kurs och examination 20190401

Ärenden rörande bedrivande av program eller kurs

Process  3.2.1 - Bedriva program eller kurs

Aktivitet
Skapa schema
  Handlingstyper
Schema
 
Aktivitet
Boka lokaler
  Handlingstyper
Bokningsuppgifter lokaler
 
Aktivitet
Förbereda utbildningsmaterial
  Handlingstyper
Kompendier
Föreläsningsmaterial
Studiehandledning
Avtal om nyttjanderätt av utbildningsmaterial
 
Aktivitet
Upprätta kursinformation
   
 
Aktivitet
Förbereda examination
  Handlingstyper
Tentamensformulär
 
Aktivitet
Förbereda tentamen
  Handlingstyper
Tentamensschema
Tentamensanmälan
 
Aktivitet
Genomföra tentamen
  Handlingstyper
Handlingar vid tentamenstillfället
 
Aktivitet
Utvärdera kurs
  Handlingstyper
Programvärdering
Sammanställning av programvärdering
Kursvärdering
Sammanställning av kursvärdering
 
Aktivitet
Skapa och genomföra kursvärdering
  Handlingstyper
Programvärdering
Sammanställning av programvärdering
Kursvärdering
 
Aktivitet
Följa upp kursvärdering
  Handlingstyper
Programvärdering
Sammanställning av programvärdering
Sammanställning av kursvärdering
 

Process  3.2.1 - Bedriva program eller kurs

Handlingstyp Beskrivning
Schema ID dok: 3.2.1-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar:
Registrering/system: Kan hanteras i TimeEdit och Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Se bilaga 1 i 3 Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Får gallras 5 år efter kursstart.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Bokningsuppgifter lokaler ID dok: 3.2.1-221
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: TimeEdit
Ansvar: Institution LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Kompendier ID dok: 3.2.1-231
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Avser egenproducerade kompendier. Arkivläggs i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
 
Föreläsningsmaterial ID dok: 3.2.1-232
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Handlingar på papper samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
Gallringsfrist: Får gallras om handlingarna endast bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Studiehandledning ID dok: 3.2.1-233
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
 
[Inaktuell] Kursinformation ID dok: 3.2.1-241
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
 
Tentamensformulär ID dok: 3.2.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: En kopia av varje tenta bevaras.
Se vidare i bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
 
Tentamensschema ID dok: 3.2.1-321
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Tentamensanmälan
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Tentamensanmälan ID dok: 3.2.1-322
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Tentamensanmälan
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Handlingar vid tentamenstillfället ID dok: 3.2.1-331
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Närvarolista, pauslista,
toalista etc.
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Programvärdering Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år efter att sammanställning har gjorts.
ID dok: 3.2.1-411
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Sammanställning av programvärdering Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Institution
Anmärkning: En sammanställning av programvärderingen ska vara tillgänglig för studenterna i anslutning till att programvärderingen genomförts. Sammanställningen ska innehålla resultatet av programvärderingarna samt förslag på åtgärder för programutveckling.
Programhandlingar sorteras efter programkod och kronologiskt.
ID dok: 3.2.1-412
 
Kursvärdering Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Survey & Report
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år efter att sammanställning har gjorts.
ID dok: 3.2.1-421
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Sammanställning av kursvärdering Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Survey & Report
Ansvar: Institution
Anmärkning: En sammanställning av kursvärderingen ska vara tillgänglig för studenterna i anslutning till att kursvärderingen genomförts. Sammanställningen ska innehålla resultatet av kursvärderingarna samt förslag på åtgärder för kursutveckling.
Sammanställning från Survey & Report skickas automatiskt till centralarkivet.
ID dok: 3.2.1-422
 
Avtal om nyttjanderätt av utbildningsmaterial ID dok: 3.2.1-234
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
 

Process  3.2.1 - Bedriva program eller kurs

Processgraf Hantera pågående utbildning Bedriva program eller kurs Bedriva uppdragsutbildning Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Bedriva utbytesstudier och mobilitet Ärenden rörande bedrivande av program eller kurs Skapa schema Schema Boka lokaler Bokningsuppgifter lokaler Förbereda utbildningsmaterial Kompendier Föreläsningsmaterial Studiehandledning Avtal om nyttjanderätt av utbildningsmaterial Upprätta kursinformation Förbereda examination Tentamensformulär Förbereda tentamen Tentamensschema Tentamensanmälan Genomföra tentamen Handlingar vid tentamenstillfället Utvärdera kurs Programvärdering Sammanställning av programvärdering Kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Skapa och genomföra kursvärdering Programvärdering Sammanställning av programvärdering Kursvärdering Följa upp kursvärdering Programvärdering Sammanställning av programvärdering Sammanställning av kursvärdering [Inaktuell] Kursinformation