Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.2.2 - Bedriva uppdragsutbildning

Beskrivning
Verksamhet rörande bedrivande av uppdragsutbildning
Referenser
LNU 2018-1925 Lokala regler för kurs och examination 20190401

Ärenden rörande bedrivande av uppdragsutbildning

Process  3.2.2 - Bedriva uppdragsutbildning

Aktivitet
Skapa schema
  Handlingstyper
Schema inom uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Boka lokaler
  Handlingstyper
Bokningsuppgifter lokaler inom uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Skapa utbildningsmaterial
  Handlingstyper
Kompendier inom uppdragsutbildning
Föreläsningsmaterial uppdragsutbildning
Studiehandledning uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Upprätta kurs- eller projektinformation
  Handlingstyper
[Inaktuell] Kurs- eller projektinformation uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Genomföra kurs eller projekt
  Handlingstyper
Tentamensformulär uppdragsutbildning
Tentamensschema uppdragsutbildning
Tentamensanmälan uppdragsutbildning
Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Förbereda examination
  Handlingstyper
Tentamensformulär uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Förbereda tentamen
  Handlingstyper
Tentamensschema uppdragsutbildning
Tentamensanmälan uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Genomföra tentamen
  Handlingstyper
Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Utvärdera kurs- eller projekt
  Handlingstyper
Kursvärdering uppdragsutbildning
Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Skapa och genomföra kursvärdering
  Handlingstyper
Kursvärdering uppdragsutbildning
 
Aktivitet
Följa upp kursvärderingsresultat
  Handlingstyper
Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning
 

Process  3.2.2 - Bedriva uppdragsutbildning

Handlingstyp Beskrivning
Schema inom uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-111
Bevaras/Gallras: Gallras eller bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i TimeEdit och Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Se bilaga 1 i 3 Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Scheman skapade i TimeEdit gallras 2 år efter kursstart. Övriga scheman får gallras 2 år efter kursavslut. Scheman med rikt informationsinnehåll bevaras.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Bokningsuppgifter lokaler inom uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Kan hanteras i TimeEdit
Ansvar: Institution LOS
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Kompendier inom uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Avser egenproducerade kompendier. Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
 
Föreläsningsmaterial uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-132
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Studiehandledning uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-133
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/Digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
 
[Inaktuell] Kurs- eller projektinformation uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
 
Tentamensformulär uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar: Institution
Anmärkning: En kopia av varje tenta bevaras.
Kurshandlingar samlas i kursakter sorterade efter kurskod eller kursnamn och tid för kursgivning.
 
Tentamensschema uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-221
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Tentamensanmälan
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Tentamensanmälan uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-222
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Tentamensanmälan
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning ID dok: 3.2.2-231
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Institution
Anmärkning: Närvarolista, pauslista, toalista etc.
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Kursvärdering uppdragsutbildning Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Survey & Report
Ansvar: Institution
Gallringsfrist: 2 år efter att sammanställning har gjorts.
ID dok: 3.2.2-311
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Institution
Anmärkning: En sammanställning av kursvärderingen ska vara tillgänglig för studenterna i anslutning till att kursvärderingen genomförts. Sammanställningen ska innehålla resultatet av kursvärderingarna samt förslag på åtgärder för kursutveckling.
Sammanställning från Survey & Report skickas automatiskt till centralarkivet.
ID dok: 3.2.2-321
 

Process  3.2.2 - Bedriva uppdragsutbildning

Processgraf Hantera pågående utbildning Bedriva program eller kurs Bedriva uppdragsutbildning Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Bedriva utbytesstudier och mobilitet Ärenden rörande bedrivande av uppdragsutbildning Skapa schema Schema inom uppdragsutbildning Boka lokaler Bokningsuppgifter lokaler inom uppdragsutbildning Skapa utbildningsmaterial Kompendier inom uppdragsutbildning Föreläsningsmaterial uppdragsutbildning Studiehandledning uppdragsutbildning Upprätta kurs- eller projektinformation [Inaktuell] Kurs- eller projektinformation uppdragsutbildning Genomföra kurs eller projekt Tentamensformulär uppdragsutbildning Tentamensschema  uppdragsutbildning Tentamensanmälan uppdragsutbildning Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning Förbereda examination Tentamensformulär uppdragsutbildning Förbereda tentamen Tentamensschema  uppdragsutbildning Tentamensanmälan uppdragsutbildning Genomföra tentamen Handlingar vid tentamenstillfället uppdragsutbildning Utvärdera kurs- eller projekt Kursvärdering uppdragsutbildning Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning Skapa och genomföra kursvärdering Kursvärdering uppdragsutbildning Följa upp kursvärderingsresultat Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning