Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.4 - Hantera disciplinärenden

Beskrivning
Hantering av disciplinärenden.
  

Disciplinärenden

Bevaras/Gallras Bevaras
Registrering/system W3D3
Anmärkning Kallelser till möte med disciplinnämnden gallras.
Förvaras i
W3D3 - Diarieföringssystem 2013-- Linnéuniversitetet 2013

Process  3.3.4 - Hantera disciplinärenden

Aktivitet
Ta emot anmälan om misstänkt förseelse eller fusk
   
 
Aktivitet
Anmäla fusk eller förseelse
  Handlingstyper
Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse
 
Aktivitet
Bereda disciplinärende
   
 
Aktivitet
Genomföra utredning och skapa underlag för beslut
  Handlingstyper
Yttrande från student i disciplinärende
Kallelse till möte med disciplinnämnd
 
Aktivitet
Besluta i disciplinärende
   
 
Aktivitet
Fatta beslut i disciplinärende
  Handlingstyper
Beslut i disciplinärende
Beslut om avvisande av ärendet
 
Aktivitet
Rapportera disciplinärenden
   
 
Aktivitet
Ta emot förfrågningar från myndigheter om rapportering av disciplinärenden
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om disciplinär åtgärd
Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd
Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd
 

Process  3.3.4 - Hantera disciplinärenden

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse ID dok: 3.3.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Box
Ansvar: UK
Anmärkning: Se vidare Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist:
 
Yttrande från student i disciplinärende ID dok: 3.3.4-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Box
Ansvar: UK
Anmärkning: Se Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Yttrande från student i disciplinärende och underlag i ett disciplinärende: Hanteras även i molntjänsten Box. Handlingar i Box ska gallras direkt efter nämndens sammanträde (3.3.4-111) eller senast 25 dagar efter att de lagts upp i Box (3.3.4-211).
 
Kallelse till möte med disciplinnämnd ID dok: 3.3.4-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: UK
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut i disciplinärende ID dok: 3.3.4-315
Bevaras/Gallras: Bevaras och gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Ladok
Ansvar: UK
Anmärkning: Beslutet bevaras. Vid avstängning dokumenteras tidsperiod för avstängning i Ladok. Se Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Dokumenterad avstängning i Ladok gallras 1 år efter avslutad avstängning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Överklagande av beslut om disciplinär åtgärd ID dok: 3.3.4-312
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet.
 
Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd ID dok: 3.3.4-313
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”. Förvaltningsrätten beslutar i överklagandeärendet.
 
Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd ID dok: 3.3.4-314
Bevaras/Gallras: Bevaras och gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Ladok
Ansvar: UK
Anmärkning: Beslut bevaras. Överklagande i samma ärende som avslag om kursbevis. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
Se Bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist: Dokumenterad avstängning Ladok gallras 1 år efter avslutad avstängning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut om avvisande av ärendet ID dok: 3.3.4-316
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
 

Process  3.3.4 - Hantera disciplinärenden

Processgraf Utbilda student Anta och registrera student Hantera pågående studier Examinera student Hantera disciplinärenden Disciplinärenden Ta emot anmälan om misstänkt förseelse eller fusk Anmäla fusk eller förseelse Anmälan om misstänkt fusk eller förseelse Bereda disciplinärende Genomföra utredning och skapa underlag för beslut Yttrande från student i disciplinärende Kallelse till möte med disciplinnämnd Besluta i disciplinärende Fatta beslut i disciplinärende Beslut i disciplinärende Beslut om avvisande av ärendet Rapportera disciplinärenden Ta emot förfrågningar från myndigheter om rapportering av disciplinärenden Överklagande av beslut om disciplinär åtgärd Yttrande om överklagande av disciplinär åtgärd Beslut i överklagande av disciplinär åtgärd