Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Verksamhetsområde  1 - Styra verksamheten

Beskrivning
I denna dokumenthanteringsplan för verksamhetsområdet ”Styra verksamhet” klassificeras
- Styrdokument, inklusive budget och resursfördelning
- Bedriva uppföljning och utvärdering, inklusive internrevision och riskanalys
- Hantera organisation
- Hantera externa remisser
- Bedriva verksamhetsutveckling (som inte faller inom ramen för organisationsförändring)

Bevarande av elektroniska dokument i W3D3
Från 2018-01-01 gäller att samtliga dokument i W3D3 ska bevaras i ursprungligt skick. Genom detta ska elektroniskt inkomna eller upprättade dokument inte skrivas ut på papper för arkivering. Linnéuniversitetets bevarandeexemplar är den elektroniska fil som ska föras över till slutgiltigt bevarande i e-arkivet. Däremot ska dokument som inkommer eller upprättas som papper bevaras som papper även om en elektronisk kopia framställs, t.ex. skannade beslut.

Bevarande och gallring sker i enlighet med:
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10)
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, ändrad i RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2)

Förkortningar
UK Universitetsledningens kansli
EK Ekonomiavdelningen
  

Verksamhetsområde  1 - Styra verksamheten

Verksamhetsområde  1 - Styra verksamheten

Verksamhetsområde  1 - Styra verksamheten

Verksamhetsområde  1 - Styra verksamheten

Processgraf Styra verksamheten Stödja verksamheten Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning Bedriva utbildning på forskarnivå Bedriva forskning Samverka, informera och nyttiggöra externt Hantera styrdokument Bedriva uppföljning och utvärdering Hantera organisation Bedriva verksamhetsutveckling