Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.4 - Hantera uppdrag

Beskrivning
I denna process klassificeras individuella uppdrag som inte utgör anställning, till exempel uppdrag som prorektor, vicerektor, dekanus, prefekt, husprefekt, studierektor. Valförförrättning och utseende av ledamöter i universitetsinterna organ klassificeras också här.
Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden om uppdrag

Process  2.2.4 - Hantera uppdrag

Aktivitet
Hantera val
  Handlingstyper
Beslut om utseende av valberedning
Beslut om tidplan för val
Röst- och vallängder
Valberedningens förslag
Beslut om utseende av valförrättare
Röstresultat
Valprotokoll
 
Aktivitet
Utseende av ledamöter
  Handlingstyper
Förslag till ledamöter
Beslut om utseende av ledamöter
 
Aktivitet
Utse rektors ställföreträdare
  Handlingstyper
Förslag till utseende av rektors ställföreträdare
Beslut om utseende av rektors ställföreträdare
 
Aktivitet
Utse vicerektor
  Handlingstyper
Förslag till vicerektor
Beslut om utseende av vicerektor
 
Aktivitet
Utse dekanus och prodekanus
  Handlingstyper
Förslag till dekanus och prodekanus
Beslut om utseende av dekanus och prodekanus
 
Aktivitet
Utse prefekt
  Handlingstyper
Fastställd kravprofil för prefekt
Ledigkungörelse
Ansökningar om prefektuppdrag
Förslag till prefekt
Beslut om uppdrag som prefekt
 
Aktivitet
Utse övriga funktioner med uppdrag
  Handlingstyper
Förslag till innehavare av uppdrag
Beslut om innehavare av uppdrag
 
Aktivitet
Avsäga sig uppdrag
  Handlingstyper
Avsägelse från uppdrag
 

Process  2.2.4 - Hantera uppdrag

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om utseende av valberedning ID dok: 2.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Val till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende. Utseende av stående valberedning för en viss organisatorisk nivå eller organ bildar ett eget ärende.
 
Beslut om tidplan för val ID dok: 2.2.4-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Röst- och vallängder ID dok: 2.2.4-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Valberedningens förslag ID dok: 2.2.4-141
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Beslut om utseende av valförrättare ID dok: 2.2.4-151
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Röstresultat ID dok: 2.2.4-161
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3 Medarbetare
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Röstning kan ske digitalt via Medarbetare (internwebb)
 
Valprotokoll ID dok: 2.2.4-171
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Förslag till ledamöter ID dok: 2.2.4-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Utseende av ledamöter till ett organ för specifik mandatperiod bildar ett ärende.
 
Beslut om utseende av ledamöter ID dok: 2.2.4-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Förslag till utseende av rektors ställföreträdare ID dok: 2.2.4-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: HR
 
Beslut om utseende av rektors ställföreträdare ID dok: 2.2.4-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Förslag till vicerektor ID dok: 2.2.4-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Från och med 2013 utses dekanerna till vicerektorer.
 
Beslut om utseende av vicerektor ID dok: 2.2.4-421
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: PA
 
Förslag till dekanus och prodekanus ID dok: 2.2.4-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om utseende av dekanus och prodekanus ID dok: 2.2.4-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Fastställd kravprofil för prefekt ID dok: 2.2.4-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Ledigkungörelse ID dok: 2.2.4-661
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Ansökningar om prefektuppdrag ID dok: 2.2.4-631
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Förslag till prefekt ID dok: 2.2.4-641
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om uppdrag som prefekt ID dok: 2.2.4-651
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Förslag till innehavare av uppdrag ID dok: 2.2.4-711
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Exempelvis uppdrag som prorektor (som inte är rektors ställföreträdare), vicerektor, studierektor, funktionsansvarig. Det ska framgå av ärende-meningen i diariet vilket uppdrag som avses.
 
Beslut om innehavare av uppdrag ID dok: 2.2.4-721
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
 
Avsägelse från uppdrag ID dok: 2.2.4-811
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Avsägelse som inte föranleder någon åtgärd bildar eget ärende i diariet. Om avsägelsen leder till att ny ledamot utses ingår avsägelsen i ärendet om att utse ny ledamot.
 
Beslut om utseende av hörandegrupp ID dok: 2.2.4-911
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
 

Process  2.2.4 - Hantera uppdrag

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Ärenden om uppdrag Hantera val Beslut om utseende av valberedning Beslut om tidplan för val Röst- och vallängder Valberedningens förslag Beslut om utseende av valförrättare Röstresultat Valprotokoll Utseende av ledamöter Förslag till ledamöter Beslut om utseende av ledamöter Utse rektors ställföreträdare Förslag till utseende av rektors ställföreträdare Beslut om utseende av rektors ställföreträdare Utse vicerektor Förslag till vicerektor Beslut om utseende av vicerektor Utse dekanus och prodekanus Förslag till dekanus och prodekanus Beslut om utseende av dekanus och prodekanus Utse prefekt Fastställd kravprofil för prefekt Ledigkungörelse Ansökningar om prefektuppdrag Förslag till prefekt Beslut om uppdrag som prefekt Utse övriga funktioner med uppdrag Förslag till innehavare av uppdrag Beslut om innehavare av uppdrag Avsäga sig uppdrag Avsägelse från uppdrag Beslut om utseende av hörandegrupp