Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.3 - Avveckla anställning

Beskrivning
Anställning kan avvecklas av flera olika skäl: uppsägning på den anställdes initiativ, uppsägning på arbetsgivarens initiativ på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, pensionsavgång, tidsbegränsad anställning som upphör. Omplacering klassificeras i process 2.2.2 Hantera pågående anställning.
Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2006:5, senast ändrad RA-FS 2012:9) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden om avveckling av anställning

Process  2.2.3 - Avveckla anställning

Aktivitet
Uppsägning från anställd
  Handlingstyper
Begäran om entledigande
Beslut om entledigande
 
Aktivitet
Upphörande av tidsbegränsad anställning
  Handlingstyper
Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning 211
 
Aktivitet
Uppsägning på grund av medels- eller arbetsbrist
  Handlingstyper
Information om planerad driftinskränkning
MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets
Beslut om fastställande av turordningskrets
Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist
Uppsägningsbesked – arbets- eller medelsbrist
 
Aktivitet
Uppsägning på grund av personliga skäl
  Handlingstyper
Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl
 
Aktivitet
Avsked
  Handlingstyper
Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked
Beslut om avsked
 
Aktivitet
Entledigande med anledning av ålderspension
  Handlingstyper
Begäran om entledigande med anledning av ålderspension
Beslut om entledigande med anledning av ålderspension
Besked till arbetstagare om åldersavgång
 
Aktivitet
Delpension
  Handlingstyper
Ansökan om delpension
Beslut om delpension
 

Process  2.2.3 - Avveckla anställning

Handlingstyp Beskrivning
Begäran om entledigande ID dok: 2.2.3-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Begäran och beslut finns i regel i samma dokument. Begäran och beslut finns i regel i samma dokument.
 
Beslut om entledigande ID dok: 2.2.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Begäran och beslut finns i regel i samma dokument.
 
Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning 211 ID dok: 2.2.3-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Arbetsgivaren har endast skyldighet att underrätta om att inte förlänga tidsbegränsad anställning om den är längre än ett år.
 
Information om planerad driftinskränkning ID dok: 2.2.3-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets ID dok: 2.2.3-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Protokollsutdrag om MBL-protokollet omfattar fler ärenden än denna förhandling.
 
Beslut om fastställande av turordningskrets ID dok: 2.2.3-331
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist ID dok: 2.2.3-341
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Uppsägningsbesked – arbets- eller medelsbrist ID dok: 2.2.3-351
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning ID dok: 2.2.3-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Disciplinärende som föregår uppsägning av personliga skäl klassificeras i processen 2.2.2 Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras.
 
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl ID dok: 2.2.3-421
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked ID dok: 2.2.3-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Om avsked föranleds av ett disciplinärende i Personalansvars-nämnden (PAN) klassificeras denna del i process 2.2.2 Hantera pågående anställning. Korshänvisning mellan ärendena ska göras.
 
Beslut om avsked ID dok: 2.2.3-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Begäran om entledigande med anledning av ålderspension ID dok: 2.2.3-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Begäran och beslut finns i regel i samma dokument.
 
Beslut om entledigande med anledning av ålderspension ID dok: 2.2.3-621
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Begäran och beslut finns i regel i samma dokument.
 
Ansökan om delpension ID dok: 2.2.3-711
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Ansökan och beslut skrivs på samma blankett.
 
Beslut om delpension ID dok: 2.2.3-721
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Ansökan och beslut skrivs på samma blankett.
 
Besked till arbetstagare om åldersavgång ID dok: 2.2.3-631
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 

Process  2.2.3 - Avveckla anställning

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Ärenden om avveckling av anställning Uppsägning från anställd Begäran om entledigande Beslut om entledigande Upphörande av tidsbegränsad anställning Underrättelse om att inte förlänga tidsbegränsad anställning 211 Uppsägning på grund av medels- eller arbetsbrist Information om planerad driftinskränkning MBL-protokoll om medels- eller arbetsbrist och turordningskrets Beslut om fastställande av turordningskrets Beslut om uppsägning på grund av arbets- eller medelsbrist Uppsägningsbesked – arbets- eller medelsbrist Uppsägning på grund av personliga skäl Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda uppsägning Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl Avsked Beslut om att disciplinärende kommer att föranleda avsked Beslut om avsked Entledigande med anledning av ålderspension Begäran om entledigande med anledning av ålderspension Beslut om entledigande med anledning av ålderspension Besked till arbetstagare om åldersavgång Delpension Ansökan om delpension Beslut om delpension