Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.2 - Hantera pågående anställning

Beskrivning
Endast individärenden under pågående anställning.

Inom processen 2.2.2 Hantera pågående anställning hanteras vetenskaplig oredlighet. Hanteringen av vetenskaplig oredlighet finns beskriven i "Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig
oredlighet" (dnr. 2016/1086-1.1).

Bevarande och gallring sker i enlighet med:

- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet (RA-FS 2019:1). Genom denna författning upphävs (RA-FS 2006:5, senast ändrad RA-FS 2012:9) samt Riksarkivets föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst (RA-FS 2004:1, senast ändrad i RA-FS 2012:3)

- samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden under pågående anställning

Process  2.2.2 - Hantera pågående anställning

Handlingstyper
Ansökan om semester  
Ansökan om tjänstledighet  
Beslut om tjänstledighet  
Flextidsrapport  
Tjänstgöringsplan för lärare  
Reseräkning  
Beslut om reseersättning  
Beslut om uppdragstillägg  
Uppgifter om övertid/mertid  
Uppgifter om obekväm arbetstid  
Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar  
Lönespecifikation  
Beslut om ny lön inom lönerevision  
Beslut om ny lön utanför lönerevision  
Beslut om lönetillägg  
Uppgifter om intresseavdrag  
Uppgifter om friskvård  
Kvitto för friskvård  
Uppgifter om läkemedel och läkarbesök  
Kvitto för läkemedel och läkarbesök  
Anmälan om sjukdom  
Sjukförsäkran  
Läkarintyg  
Uppgifter om sjukskrivningar  
Tillbudsrapport  
Anmälan om arbetsskada  
Anmälan om personskada  
Uppgifter om rehabilitering  
Underlag i disciplinärende  
Beslut i disciplinärende  
Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort  
Beslut om ändring av titel  
Anmälan om bisyssla  
Beslut att godkänna bisyssla  
Rapportering av bisyssla till annan myndighet  
Individuell utvecklingsplan  
Dokumentation från medarbetarsamtal  
Beslut om ändring av befattning  
Anmälan i disciplinärende  
Ansökan om befordran  
Beslut om anställningsråd i befordransärende  
Beslut om sakkunniga i befordransärende  
Sakkunnigutlåtande i befordransärende  
Beslut om befordran  
Begäran om tvisteförhandling  
Beslut avseende utökning av tjänstegrad  
Begäran om överläggning  
Anställningsbevis  
Enskild överenskommelse  
Arvodesuppgifter  

Process  2.2.2 - Hantera pågående anställning

Aktivitet
Hantera arbetstid och ledigheter
  Handlingstyper
Ansökan om semester
Ansökan om tjänstledighet
Beslut om tjänstledighet
Flextidsrapport
Tjänstgöringsplan för lärare
 
Aktivitet
Hantera lön, förmåner och utlägg
  Handlingstyper
Reseräkning
Beslut om reseersättning
Arvodesuppgifter
 
Aktivitet
Hantera resor
  Handlingstyper
Reseräkning
Beslut om reseersättning
 
Aktivitet
Hantera uppdragstillägg
  Handlingstyper
Beslut om uppdragstillägg
 
Aktivitet
Hantera arbetstidsberoende ersättning
  Handlingstyper
Uppgifter om övertid/mertid
Uppgifter om obekväm arbetstid
 
Aktivitet
Beräkna lön
  Handlingstyper
Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar
 
Aktivitet
Utbetala lön
  Handlingstyper
Lönespecifikation
 
Aktivitet
Hantera lön och lönetillägg
  Handlingstyper
Beslut om ny lön inom lönerevision
Beslut om ny lön utanför lönerevision
Beslut om lönetillägg
 
Aktivitet
Hantera intresseavdrag
  Handlingstyper
Uppgifter om intresseavdrag
 
Aktivitet
Ersättning för friskvård
  Handlingstyper
Uppgifter om friskvård
Kvitto för friskvård
 
Aktivitet
Ersättning för läkemedel och läkarbesök
  Handlingstyper
Uppgifter om läkemedel och läkarbesök
Kvitto för läkemedel och läkarbesök
 
Aktivitet
Hantera sjukdom, tillbud och arbetsskada
  Handlingstyper
Anmälan om sjukdom
Sjukförsäkran
Läkarintyg
Uppgifter om sjukskrivningar
Tillbudsrapport
Anmälan om arbetsskada
Anmälan om personskada
Uppgifter om rehabilitering
 
Aktivitet
Sjukdom
  Handlingstyper
Anmälan om sjukdom
Sjukförsäkran
Läkarintyg
Uppgifter om sjukskrivningar
 
Aktivitet
Tillbud
  Handlingstyper
Tillbudsrapport
 
Aktivitet
Skada
  Handlingstyper
Anmälan om arbetsskada
Anmälan om personskada
 
Aktivitet
Rehabilitering
  Handlingstyper
Uppgifter om rehabilitering
 
Aktivitet
Hantera disciplinärt ärende
  Handlingstyper
Underlag i disciplinärende
Beslut i disciplinärende
Anmälan i disciplinärende
 
Aktivitet
Bereda disciplinärende
  Handlingstyper
Underlag i disciplinärende
 
Aktivitet
Besluta i disciplinärende
  Handlingstyper
Beslut i disciplinärende
 
Aktivitet
Hantera förändring i anställningen
  Handlingstyper
Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort
Beslut avseende utökning av tjänstegrad
 
Aktivitet
Ändrad befattning
  Handlingstyper
Beslut om ändring av titel
 
Aktivitet
Hantera bisyssla
  Handlingstyper
Anmälan om bisyssla
Beslut att godkänna bisyssla
Rapportering av bisyssla till annan myndighet
 
Aktivitet
Hantera kompetensutveckling och utvecklingssamtal
  Handlingstyper
Individuell utvecklingsplan
Dokumentation från medarbetarsamtal
Beslut om ändring av befattning
 
Aktivitet
Hantera befordran
  Handlingstyper
Ansökan om befordran
Beslut om anställningsråd i befordransärende
Beslut om sakkunniga i befordransärende
Sakkunnigutlåtande i befordransärende
Beslut om befordran
 
Aktivitet
Hantera tvisteförhandling
  Handlingstyper
Begäran om tvisteförhandling
Begäran om överläggning
 

Process  2.2.2 - Hantera pågående anställning

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om semester ID dok: 2.2.2-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Anmärkning: Egenregistrering
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Ansökan om tjänstledighet ID dok: 2.2.2-121
Bevaras/Gallras: Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader)
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Primula (korta), W3D3 (längre än 6 månader)
Ansvar: HR
Anmärkning: Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande.
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Beslut om tjänstledighet ID dok: 2.2.2-122
Bevaras/Gallras: Gallras (kortare ledigheter) Bevaras (ledigheter mer än 6 månader)
Registrering/system: Primula (korta) W3D3 (längre än 6 månader)
Ansvar: HR
Anmärkning: Tjänstledighet som arbetstagare har lagstadgad rätt till (exempelvis föräldraledighet) omfattas inte av krav på diarieföring och bevarande.
Gallringsfrist: 2 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Flextidsrapport ID dok: 2.2.2-131
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter utgången av det år ersättning betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Tjänstgöringsplan för lärare ID dok: 2.2.2-132
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Retendo
Ansvar: Institution
Anmärkning: Inklusive beslut om fastställande av plan, om sådant fattas.
Gallringsfrist: Enligt RA-FS 2020:1 får månatliga uppgifter gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Reseräkning ID dok: 2.2.2-211
Bevaras/Gallras: Gallras
Anmärkning: Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter.
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Beslut om reseersättning ID dok: 2.2.2-212
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: HR
Anmärkning: Avser i normalfallet beslut av övergripande karaktär, t ex reseersättning till studentrepresentanter.
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Beslut om uppdragstillägg ID dok: 2.2.2-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Förhandling enligt MBL. Avser ersättning för tilldelat uppdrag, t ex prefekter, dekaner, funktionsansvar.
 
Uppgifter om övertid/mertid ID dok: 2.2.2-231
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter utgången av det år som anteckningarna avser.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Uppgifter om obekväm arbetstid ID dok: 2.2.2-232
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter utgången av det år som anteckningarna avser.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Uppgifter om avvikelser vid löneberäkningar ID dok: 2.2.2-241
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Anmärkning: Kan benämnas signallistor.
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter utgången av det år då löneberäkningen gjordes.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Lönespecifikation ID dok: 2.2.2-251
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
 
Beslut om ny lön inom lönerevision ID dok: 2.2.2-261
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Ingår i protokoll från RA-LS. Lönesättande samtal inom SACO. Samtliga beslut inom revisionen diarieförs i ett samlat ärende.
 
Beslut om ny lön utanför lönerevision ID dok: 2.2.2-262
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Ingår i MBL-protokoll.
 
Beslut om lönetillägg ID dok: 2.2.2-263
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Uppgifter om intresseavdrag ID dok: 2.2.2-271
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Primula, Agresso
Anmärkning: Kan föregås av inkommande beslut från annan myndighet, t ex Kronofogdemyndigheten
 
Uppgifter om friskvård ID dok: 2.2.2-281
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Anmärkning: Egenrapportering
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Kvitto för friskvård ID dok: 2.2.2-282
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Uppgifter om läkemedel och läkarbesök ID dok: 2.2.2-291
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Kvitto för läkemedel och läkarbesök ID dok: 2.2.2-292
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Anmälan om sjukdom ID dok: 2.2.2-311
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Anmärkning: Egenrapportering.
Gallringsfrist: 10 år.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Sjukförsäkran ID dok: 2.2.2-312
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
Anmärkning: Egenrapportering
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter sjukperiodens slut under förutsättning att sjukperioden framgår av tjänstgöringsjournaler eller motsvarande handlingar som bevaras. Annars gallring efter 10 år.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Läkarintyg ID dok: 2.2.2-313
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Adato
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 10 år efter sjukperiodens slut.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Uppgifter om sjukskrivningar ID dok: 2.2.2-314
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Adato
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras 2 år efter sjukperiodens slut under förutsättning att sjukperioden framgår av tjänstgöringsjournaler eller motsvarande handlingar som bevaras. Om inte det är tillämpligt gallras de 10 år efter sjukperiodens slut.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Tillbudsrapport ID dok: 2.2.2-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Anmälan om tillbud med underskrifter görs på särskild blankett.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
 
Anmälan om arbetsskada ID dok: 2.2.2-331
Bevaras/Gallras: Kopia bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Anmälan i original skickas till Försäkringskassan. Kopia bevaras i ärendet.
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
 
Anmälan om personskada ID dok: 2.2.2-332
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
 
Uppgifter om rehabilitering ID dok: 2.2.2-341
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Adato
Ansvar: HR
Författningsstöd sekretess: OSL, 25 kap, 1 §
Sekretess: Kan omfattas av sekretess.
 
Underlag i disciplinärende ID dok: 2.2.2-412
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Vid diarieföring ska dokumenten ej läggas in som bifogade filer på handlingarna. Uppgifter som röjer personens identitet ska inte heller registreras på ärende eller handling. Här hanteras även ärenden som rör vetenskaplig oredlighet.
 
Beslut i disciplinärende ID dok: 2.2.2-421
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Beslut dokumenteras i personalansvars- nämndens protokoll. Protokollsutdrag läggs i ärendet. Om beslut leder till uppsägning eller avsked klassificeras dessa fortsatta processer inom 2.2.3, Avveckla anställning. Här hanteras även ärenden som rör vetenskaplig oredlighet.
 
Beslut om ny placering eller tjänstgöringsort ID dok: 2.2.2-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om ändring av titel ID dok: 2.2.2-521
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Anmälan om bisyssla ID dok: 2.2.2-611
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
 
Beslut att godkänna bisyssla ID dok: 2.2.2-621
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Primula
Ansvar: HR
 
Rapportering av bisyssla till annan myndighet ID dok: 2.2.2-631
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Rapportering till exempelvis Skatteverket.
 
Individuell utvecklingsplan ID dok: 2.2.2-711
Ansvar: Anställd och chef
Anmärkning: Hanteras och bevaras enligt chefs och anställds önskemål
 
Dokumentation från medarbetarsamtal ID dok: 2.2.2-712
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Chef
Anmärkning: Hanteras och förvaras av chef. Ska hanteras säkert och skyddat. Säkerhetsskåp om papper, säker mapp om digitalt.
Gallringsfrist: Efter avslutad anställning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1 och RA-FS 1991:6.
 
Beslut om ändring av befattning ID dok: 2.2.2-811
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Anmälan i disciplinärende ID dok: 2.2.2-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Vid diarieföring ska dokumenten ej läggas in som bifogade filer på handlingarna. Uppgifter som röjer personens identitet ska inte heller registreras på ärende eller handling. Här hanteras även ärenden som rör vetenskaplig oredlighet.
 
Ansökan om befordran ID dok: 2.2.2-1711
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om anställningsråd i befordransärende ID dok: 2.2.2-1712
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om sakkunniga i befordransärende ID dok: 2.2.2-1713
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Sakkunnigutlåtande i befordransärende ID dok: 2.2.2-1714
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om befordran ID dok: 2.2.2-1715
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Begäran om tvisteförhandling ID dok: 2.2.2-1811
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut avseende utökning av tjänstegrad ID dok: 2.2.2-512
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Begäran om överläggning ID dok: 2.2.2-1812
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Anställningsbevis ID dok: 2.2.2-1911
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Enskild överenskommelse ID dok: 2.2.2-2011
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Arvodesuppgifter ID dok: 2.2.2-213
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: HR
Anmärkning:
Gallringsfrist: Gallras 7 år efter det att ersättningen betalades ut.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 

Process  2.2.2 - Hantera pågående anställning

Processgraf Hantera personalfrågor Tillsätta anställning Hantera pågående anställning Avveckla anställning Hantera uppdrag Hantera utnämningar Hantera intern kompetensutveckling Hantera övergripande personaladministration Ärenden under pågående anställning Hantera arbetstid och ledigheter Ansökan om semester Ansökan om tjänstledighet Beslut om tjänstledighet Flextidsrapport Tjänstgöringsplan för lärare Hantera lön, förmåner och utlägg Reseräkning Beslut om reseersättning Arvodesuppgifter Hantera resor Reseräkning Beslut om reseersättning Hantera uppdragstillägg Beslut om uppdragstillägg Hantera arbetstidsberoende ersättning Uppgifter om övertid/mertid Uppgifter om obekväm arbetstid Beräkna lön Uppgifter om avvikelser vid
löneberäkningar Utbetala lön Lönespecifikation Hantera lön och lönetillägg Beslut om ny lön inom lönerevision Beslut om ny lön utanför lönerevision Beslut om lönetillägg Hantera intresseavdrag Uppgifter om intresseavdrag Ersättning för friskvård Uppgifter om friskvård Kvitto för friskvård Ersättning för läkemedel och läkarbesök Uppgifter om läkemedel och läkarbesök Kvitto för läkemedel och läkarbesök Hantera sjukdom, tillbud och arbetsskada Anmälan om sjukdom Sjukförsäkran Läkarintyg Uppgifter om sjukskrivningar Tillbudsrapport Anmälan om arbetsskada Anmälan om personskada Uppgifter om rehabilitering Sjukdom Anmälan om sjukdom Sjukförsäkran Läkarintyg Uppgifter om sjukskrivningar Tillbud Tillbudsrapport Skada Anmälan om arbetsskada Anmälan om personskada Rehabilitering Uppgifter om rehabilitering Hantera disciplinärt ärende Underlag i disciplinärende Beslut i disciplinärende Anmälan i disciplinärende Bereda disciplinärende Underlag i disciplinärende Besluta i disciplinärende Beslut i disciplinärende Hantera förändring i anställningen Beslut om ny placering eller
tjänstgöringsort Beslut avseende utökning av tjänstegrad Ändrad befattning Beslut om ändring av titel Hantera bisyssla Anmälan om bisyssla Beslut att godkänna bisyssla Rapportering av bisyssla till annan
myndighet Hantera kompetensutveckling och utvecklingssamtal Individuell utvecklingsplan Dokumentation från medarbetarsamtal Beslut om ändring av befattning Hantera befordran Ansökan om befordran Beslut om anställningsråd i befordransärende Beslut om sakkunniga i befordransärende Sakkunnigutlåtande i befordransärende Beslut om befordran Hantera tvisteförhandling Begäran om tvisteförhandling Begäran om överläggning Anställningsbevis Enskild överenskommelse