Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.2.1 - Anställa

Beskrivning
Här hanteras information inom processen att Tillsätta anställning
  

Anställningsärenden

Process  2.2.1 - Anställa

Aktivitet
Förbereda rekrytering
  Handlingstyper
Beslut om rekrytering
Motivering inför rekrytering
 
Aktivitet
Utlysa anställning
   
 
Aktivitet
Publicera ledig anställning
  Handlingstyper
Annons rekrytering
 
Aktivitet
Ta emot ansökan
  Handlingstyper
Ansökan om anställning
 
Aktivitet
Göra urval
   
 
Aktivitet
Föreslå sakkunniga (lärare)
  Handlingstyper
Förslag på sakkunniga
 
Aktivitet
Besluta att utse sakkunniga (lärare)
  Handlingstyper
Beslut om sakkunniga
 
Aktivitet
Ta emot sakkunnigutlåtande (lärare)
  Handlingstyper
Sakkunnigutlåtande
 
Aktivitet
Bedöma sökande
  Handlingstyper
Handlingar vid bedömning av sökande
Urvalstester
 
Aktivitet
Besluta om anställning
  Handlingstyper
Beslut i anställningsärende
Avbrytande av rekrytering
 
Aktivitet
Meddela beslut om anställning
  Handlingstyper
Meddelande om beslut om anställning
 
Aktivitet
Hantera överklagan
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om anställning
Yttrande angående överklagande av beslut om anställning
Beslut i överklagande om anställning
 
Aktivitet
Anställa
  Handlingstyper
Beslut om rekrytering
Annons rekrytering
Ansökan om anställning
Förslag på sakkunniga
Beslut om sakkunniga
Sakkunnigutlåtande
Handlingar vid bedömning av sökande
Beslut i anställningsärende
Meddelande om beslut om anställning
Överklagande av beslut om anställning
Yttrande angående överklagande av beslut om anställning
Beslut i överklagande om anställning
Anställningsprofil
 
Aktivitet
Upprätta anställningsavtal
  Handlingstyper
Anställningsbevis
 

Process  2.2.1 - Anställa

Handlingstyp Beskrivning
Beslut om rekrytering ID dok: 2.2.1-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Inklusive eventuellt underlag inför beslut, t ex Motvering inför rekrytering, behovsanalys, underlag till finansiering, men diarieförs endast om det inleds en rekrytering.
 
Annons rekrytering ID dok: 2.2.1-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Information om doktorandanställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet.
 
Ansökan om anställning ID dok: 2.2.1-311
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3, Reach Mee
Ansvar: HR
Anmärkning: Sammanställning av ansökningar från Reach Mee samt ansökan som inte går via Reach Mee ska diarieföras. Befordran klassificeras inom 2.2.1 Tillsätta anställning. Information om doktorandanställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet.
Gallringsfrist: Ansökningar med bilagor får gallras två år efter det att beslut om anställning vunnit laga kraft. Om den sökande begär det skall ansökningshandlingarna återlämnas. Undantag från gallring gäller för den anställdes ansökningshandlingar och ansökningshandlingar från den som har överklagat ett anställningsbeslut. Dessa handlingar ska bevaras. Ansökningshandlingar, som inte avser viss ledigförklarad tjänst, får återlämnas eller gallras omedelbart. Se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2020:1
 
Förslag på sakkunniga ID dok: 2.2.1-411
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut om sakkunniga ID dok: 2.2.1-421
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Sakkunnigutlåtande ID dok: 2.2.1-431
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Handlingar vid bedömning av sökande ID dok: 2.2.1-441
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Anmärkning: Kan omfatta kallelser till intervjuer, genomförda intervjuer, intern rangordning (ej av sakkunniga), referenstagning, förslag till beslut. Information om doktorandanställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet.
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet, dock tidigast när överklagandetid löpt ut, om inte överklagande inkommer.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Beslut i anställningsärende ID dok: 2.2.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Beslut om anställning i original anslås på anslagstavla och läggs
därefter i personakt. Kopia läggs i det diarieförda ärendet. Information om doktorandanställning, se bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för Stödja verksamhet.
 
Meddelande om beslut om anställning ID dok: 2.2.1-611
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Överklagande av beslut om anställning ID dok: 2.2.1-711
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Nytt ärende med hänvisning till anställningsärende.
 
Yttrande angående överklagande av beslut om anställning ID dok: 2.2.1-721
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Beslut i överklagande om anställning ID dok: 2.2.1-731
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
Anmärkning: Beslut fattas av Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH)
 
Urvalstester ID dok: 2.2.1-442
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Motivering inför rekrytering ID dok: 2.2.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Avbrytande av rekrytering ID dok: 2.2.1-512
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Anställningsbevis ID dok: 2.2.1-812
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Rangordning av sökande ID dok: 2.2.1-451
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: HR
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet, dock tidigast när överklagandetid löpt ut, om inte överklagande inkommer.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Anställningsprofil ID dok: 2.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 
Förslag till beslut ID dok: 2.2.1-511
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: HR
 

Process  2.2.1 - Anställa

Processgraf Personalfrågor Anställa Pågående anställning Avveckla anställning Uppdrag och val Utnämningar Intern kompetensutveckling Övergripande personaladministration Anställningsärenden Förbereda rekrytering Beslut om rekrytering Motivering inför rekrytering Utlysa anställning Publicera ledig anställning Annons rekrytering Ta emot ansökan Ansökan om anställning Göra urval Föreslå sakkunniga
(lärare) Förslag på sakkunniga Besluta att utse sakkunniga
(lärare) Beslut om sakkunniga Ta emot sakkunnigutlåtande (lärare) Sakkunnigutlåtande Bedöma sökande Handlingar vid bedömning av sökande Urvalstester Besluta om anställning Beslut i anställningsärende Avbrytande av rekrytering Meddela beslut om anställning Meddelande om beslut om anställning Hantera överklagan Överklagande av beslut om anställning Yttrande angående överklagande av
beslut om anställning Beslut i överklagande om anställning Anställa Beslut om rekrytering Annons rekrytering Ansökan om anställning Förslag på sakkunniga Beslut om sakkunniga Sakkunnigutlåtande Handlingar vid bedömning av sökande Beslut i anställningsärende Meddelande om beslut om anställning Överklagande av beslut om anställning Yttrande angående överklagande av
beslut om anställning Beslut i överklagande om anställning Anställningsprofil Upprätta anställningsavtal Anställningsbevis Rangordning av sökande Förslag till beslut