Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.1.5 - Hantera ekonomirapportering

Beskrivning
Ekonomiavdelningen rapporterar löpande till olika aktörer.
Varje kvartal lämnar vi uppgifter till SCB avseende utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar. Detta sker elektroniskt men underlagen skrivs ut.
Holding- och dotterbolag: en årsredovisning tas fram varje år för Linnéuniversitetets holding- och dotterbolag, denna skickas till Bolagsverket. Skattedeklaration avseende moms och arbetsgivaravgifter görs månatligen till Skatteverket. Där specificeras även sjuklöneavdrag.
Riksredovisning görs månatligen via Hermes gällande utfall och kvartalsvis för anslagsfördelning och realekonomisk fördelning.
Årsbokslut: information skickas ut i verksamheten inför årsbokslut för att säkerställa kvaliteten. Sedan tas flera olika dokument fram som visar på hur vi har kommit fram till det årsbokslut som presenteras. Bokslutsspecifikationer, resultat- och balansräkning granskas av riksrevisionen. Via Hermes stämmer vi av att de inomstatliga transaktionerna är korrekta.
Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ekonomirapporteringsärenden

Process  2.1.5 - Hantera ekonomirapportering

Aktivitet
Hantera ekonomirapportering
   
 
Aktivitet
Hantera statistik SCB
  Handlingstyper
SCB statistik utrikeshandel
 
Aktivitet
Hantera holding- och dotterbolag
  Handlingstyper
Årsredovisning Linnéuniversitetets Holdingbolag samt dotterbolaget
 
Aktivitet
Hantera skattedeklaration
  Handlingstyper
Skattedeklaration
 
Aktivitet
Hantera riksredovisning
  Handlingstyper
Riksredovisning månadsutfall, underlag kontroller
Riksredovisning kvartalsvis anslagsfördelning, realekonomisk fördelning
 
Aktivitet
Hantera årsbokslut
Beskrivning
Klassificeras som del i årsbokslut i 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering
Handlingstyper
Tidplan
Bokslutsanvisningar
Checklista årsbokslut
Bokslutsspecifikationer
Begrepp
Kontoplan
Begreppsvärden
Relationsvärden
Triggerdefinitioner
Använda verifikationsnummer per år
Generella parametrar
Systemparametrar
Systemvärden
Tillägg loggning rapport
Samlingsplan/beskrivning av bokföringssystemets användning
Avstämning ingående balans
Konteringsregler
Systemavstämningar
Förteckning över ekonomiska attestanter i EFH
Upplysningar anläggningar
Engagemangspecifikation RGK
Resultaträkning totalt LNU
Balansräkning totalt LNU
Hermes motpartsavstämning
Hermes årskontroll - särskild rapport som körs ut
Hermes kontroll av s-koder mot RR och BR
Hermes särskild info
Hermes historik skodskopplingar
Transparensredovisning
Avgiftssamråd
 
Aktivitet
Hantera revisionsrapport
   
 
Aktivitet
Hantera Revisionsrapport Riksrevisionen
  Handlingstyper
Revisionsrapport Riksrevisionen
 

Process  2.1.5 - Hantera ekonomirapportering

Handlingstyp Beskrivning
SCB statistik utrikeshandel ID dok: 2.1.5-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Papper, webbformulär SCBs hemsida
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Rapportering sker elektroniskt, men underlagen skrivs ut och förvaras i pärm.
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Årsredovisning Linnéuniversitetets Holdingbolag samt dotterbolaget ID dok: 2.1.5-121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: En årsredovisning tas fram för LUDAB och LUVAB varje år.
Årsredovisningen skickas till Bolagsverket.
 
Skattedeklaration ID dok: 2.1.5-131
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: E-deklaration skatteverkets hemsida, papper
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Skattedeklaration, deklaration av Särskild löneskatt till försäkringskassan, specifikation av löneavdrag.
Ligger som underlag till utbetalningen i Agresso
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Riksredovisning månadsutfall, underlag kontroller ID dok: 2.1.5-141
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: ESVs hemsida Hermes, Papper
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Underlag, avstämning, kvittens
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Riksredovisning kvartalsvis anslagsfördelning, realekonomisk fördelning ID dok: 2.1.5-152
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: ESVs hemsida Hermes, Papper
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Underlag, avstämning, kvittens
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Tidplan ID dok: 2.1.5-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
Skickas ut till verksamheten inför årsbokslut.
 
Bokslutsanvisningar ID dok: 2.1.5-212
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
Skickas ut till verksamheten inför årsbokslut.
 
Checklista årsbokslut ID dok: 2.1.5-213
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
Skickas ut till verksamheten inför årsbokslut, uppföljning efter årsbokslut. Fungerar som underlag för kvalitetssäkring av ekonomiska delar av årsbokslut
 
Bokslutsspecifikationer ID dok: 2.1.5-214
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bokslutspärmar läggs upp med huvudspecar och vissa underlag
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Begrepp ID dok: 2.1.5-215
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Kontoplan ID dok: 2.1.5-216
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Begreppsvärden ID dok: 2.1.5-217
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Relationsvärden ID dok: 2.1.5-218
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Triggerdefinitioner ID dok: 2.1.5-219
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Använda verifikationsnummer per år ID dok: 2.1.5-2110
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Generella parametrar ID dok: 2.1.5-2111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Systemparametrar ID dok: 2.1.5-2112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Systemvärden ID dok: 2.1.5-2113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Tillägg loggning rapport ID dok: 2.1.5-2114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Samlingsplan/beskrivning av bokföringssystemets användning ID dok: 2.1.5-2115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Avstämning ingående balans ID dok: 2.1.5-2116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Konteringsregler ID dok: 2.1.5-2117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Systemavstämningar ID dok: 2.1.5-2118
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: S-mapp, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Förteckning över ekonomiska attestanter i EFH ID dok: 2.1.5-2119
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: S-mapp, Excel, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Upplysningar anläggningar ID dok: 2.1.5-2120
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Agresso, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Engagemangspecifikation RGK ID dok: 2.1.5-2121
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: S-mapp, bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Resultaträkning totalt LNU ID dok: 2.1.5-2122
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: S-mapp, bilaga i bokslutsdokumentationen. Bokslutspärmar läggs upp med huvudspecar och vissa underlag
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Granskas av riksrevisionen. Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Balansräkning totalt LNU ID dok: 2.1.5-2123
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: S-mapp. Bokslutspärmar läggs upp med huvudspecar och vissa underlag
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Granskas av riksrevisionen. Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Hermes motpartsavstämning ID dok: 2.1.5-2124
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: ESVs hemsida Hermes
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Hermes årskontroll - särskild rapport som körs ut ID dok: 2.1.5-2125
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bokslutspärmar läggs upp med huvudspecar och vissa underlag
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Hermes kontroll av s-koder mot RR och BR ID dok: 2.1.5-2126
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bokslutspärmar läggs upp med huvudspecar och vissa underlag
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Även som underlag till ÅR, kontroll av inom-utomstatliga poster. Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Hermes särskild info ID dok: 2.1.5-2127
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: ESVs hemsida Hermes
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Hermes historik skodskopplingar ID dok: 2.1.5-2128
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Transparensredovisning ID dok: 2.1.5-2129
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Omfattar även rektorsbeslut som diarieförs. Revidering av redovisning av finansiella förbindelser enligt transparenslagen. Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Avgiftssamråd ID dok: 2.1.5-2130
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: Bilaga i bokslutsdokumentationen
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Årligt avgiftssamråd med ESV enligt 7§ avgiftsförordningen. Underlag för samråd, inlämnat samråd, beslut/godkännande av ESV. Redovisas i dokumenthanteringsplanen för Styra verksamhet, 1.2 Bedriva uppföljning och utvärdering.
 
Revisionsrapport Riksrevisionen ID dok: 2.1.5-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Ekonomiavdelningen
 

Process  2.1.5 - Hantera ekonomirapportering

Processgraf Hantera ekonomi .... Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering Hantera upphandling och avrop Hantera stipendier .... Ekonomirapporteringsärenden Hantera ekonomirapportering Hantera statistik SCB SCB statistik utrikeshandel Hantera holding- och dotterbolag Årsredovisning Linnéuniversitetets Holdingbolag samt dotterbolaget Hantera skattedeklaration Skattedeklaration Hantera riksredovisning Riksredovisning månadsutfall, underlag kontroller Riksredovisning kvartalsvis anslagsfördelning, realekonomisk fördelning Hantera årsbokslut Tidplan Bokslutsanvisningar Checklista årsbokslut Bokslutsspecifikationer Begrepp Kontoplan Begreppsvärden Relationsvärden Triggerdefinitioner Använda verifikationsnummer per år Generella parametrar Systemparametrar Systemvärden Tillägg loggning rapport Samlingsplan/beskrivning av bokföringssystemets användning Avstämning ingående balans Konteringsregler Systemavstämningar Förteckning över ekonomiska attestanter i EFH Upplysningar anläggningar Engagemangspecifikation RGK Resultaträkning totalt LNU Balansräkning totalt LNU Hermes motpartsavstämning Hermes årskontroll - särskild rapport som körs ut Hermes kontroll av s-koder mot RR och BR Hermes särskild info Hermes historik 
skodskopplingar Transparensredovisning Avgiftssamråd Hantera revisionsrapport Hantera Revisionsrapport Riksrevisionen Revisionsrapport Riksrevisionen