Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.1.4 - Hantera anläggningar och inventarier

Beskrivning
När en faktura på en anläggningstillgång kommer hanteras den först genom att ett bokföringsförslag tas fram på hur den kan bokföras för att bli klassad som anläggningstillgång. Då förslaget är tillfredställande går vi vidare med en bokföringsbekräftelse. Denna bokförs i Agresso och verifikationen skrivs ut och sparas. Om det är en anläggning som har utrangerats skrivs även underlaget ut och bifogas. Kriterier för anläggningar och inventarier finns i Ekonomihandboken.
På anläggningar görs avskrivningar och där tas det först fram ett avskrivningsförslag. Detta följs sedan av en avskrivningsbekräftelse som sedan bokförs och bildar en verifikation. Samtliga dessa sparas digitalt.
Anläggningarna stäms av varje månad för att se att allt är korrekt inför kommande bokslut.
Bevarande och gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar (RA-FS 2018:10) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Anläggnings- och inventarieärenden

Process  2.1.4 - Hantera anläggningar och inventarier

Aktivitet
Hantera anläggningar och inventarier
   
 
Aktivitet
Bokföra faktura
  Handlingstyper
Faktura
Bokföringsförslag
Bokföringsbekräftelse
Verifikation
Avskrivningsförslag
 
Aktivitet
Hantera avskrivningar
  Handlingstyper
Avskrivningsbekräftelse
Bokföringsbekräftelse avskrivning
Verifikation avskrivning
 
Aktivitet
Hantera upplåning RGK
  Handlingstyper
Lånehandlingar
 

Process  2.1.4 - Hantera anläggningar och inventarier

Handlingstyp Beskrivning
Faktura ID dok: 2.1.4-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso, papper
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Eventuellt finns ett fakturaunderlag. Om anläggningen ska utrangeras är underlaget skriftligt.
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Bokföringsförslag ID dok: 2.1.4-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Bokföringsbekräftelse ID dok: 2.1.4-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Verifikation ID dok: 2.1.4-114
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso, papper
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: 69 serien
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Avskrivningsförslag ID dok: 2.1.4-115
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Avskrivningsbekräftelse ID dok: 2.1.4-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Bokföringsbekräftelse avskrivning ID dok: 2.1.4-122
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Verifikation avskrivning ID dok: 2.1.4-123
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: 69 serien
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 
Lånehandlingar ID dok: 2.1.4-131
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Agresso, Riksgäldens hemsida
Ansvar: Ekonomiavdelningen
Anmärkning: Upplåning görs två gånger per år, maj/juni och november/december. Blir en verifikation i 50, 60 serien
Gallringsfrist: 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2018:10
 

Process  2.1.4 - Hantera anläggningar och inventarier

Processgraf Hantera ekonomi Hantera intäkter Hantera kostnader Hantera löpande bokföring Hantera anläggningar och inventarier Hantera ekonomirapportering Hantera upphandling och avrop .... Anläggnings- och inventarieärenden Hantera anläggningar och inventarier Bokföra faktura Faktura Bokföringsförslag Bokföringsbekräftelse Verifikation Avskrivningsförslag Hantera avskrivningar Avskrivningsbekräftelse Bokföringsbekräftelse avskrivning Verifikation avskrivning Hantera upplåning RGK Lånehandlingar