Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.7 - Hantera möten

Beskrivning
De möteshandlingar som klassificeras i denna process är de formaliserade handlingar som blir resultatet av möteshantering. Kallelser, dagordningar och protokoll är de viktigaste handlingstyperna. Beslutsunderlag och protokollsutdrag klassificeras i processen för respektive verksamhet och diarieförs i olika ärenden. Protokoll ska ses som en ”behållare” för de beslut som fattas. I ett protokoll samlas beslut i flera olika ärenden som tillhör andra processer.
Gallring görs i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2) och Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-MS 2017:39 (som ersätter RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25).
  

Möteshandlingar

Förvaras i
FE1-4a - Fakultetsstyrelsens protokoll Ekonomihögskolan FEH
FE1-4B - Protokoll Handledarkollegiet Psykologi/ Vårdvetenskap/ BOM, KOB, MEO Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, FHL
FE1-4E - Handledarkollegiet Fakulteten för samhällsvetenskap FSV
FE1-4F - Nämnden för lärarutbildningen (NLU) Central förvaltning

Process  2.7 - Hantera möten

Process  2.7 - Hantera möten

Handlingstyp Beskrivning
Beredningsunderlag ID dok: 2.7-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Inte detsamma som beslutsunderlag, som bevaras i respektive diariefört ärende.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6.
 
Kallelse, dagordning ID dok: 2.7-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år.
 
Missiv ID dok: 2.7-311
Bevaras/Gallras: Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Bevaras i det diarieförda ärendet det tillhör. Se bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Gallringsfrist: Gallras om det endast utgör en upprepning eller sammanfattning av övrigt beslutsunderlag och inte tillför ärendet information av vikt för beslutsfattandet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Protokoll ID dok: 2.7-321
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år.
 
Videoupptagningar från interna möten ID dok: 2.7-322
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar:
Ansvar: Handläggande enhet
Anmärkning: Kallelser och protokoll arkivläggs per organ/ funktion per år.
Gallringsfrist: 2 år efter mötestillfället
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 

Process  2.7 - Hantera möten

Processgraf Stödja verksamheten .... Hantera säkerhetsfrågor Hantera information och kommunikation Hantera möten Hantera allmänna handlingar Hantera akademiska högtider och evenemang Hantera externa remisser och förfrågningar Möteshandlingar Beredningsunderlag Kallelse, dagordning Missiv Protokoll Videoupptagningar från interna möten