Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  2.3.2 - Hantera lika villkor

Beskrivning
Inom processen 2.3.2 Hantera lika villkor utreds och behandlas misstänkt diskriminering. Förfrågningar om misstänkt diskriminering hanteras i första hand internt inom myndigheten. Ärenden som går vidare till beslut blir allmänna och diarieförs när ärenden avslutas.

Samma aktivitets- och processbeskrivning gäller för trakasserier. Om det är fråga om misstänkta sexuella trakasserier där en student utsätter en annan student eller arbetstagare, hanteras det som ett disciplinärende enligt högskoleförordningen, 10 kapitlet som disciplinära åtgärder, se process 3.3.4 Hantera disciplinärende.
I processen ska därför diskriminering därför förstås i både betydelsen diskriminering och trakasserier.

Inom arbetet med lika villkor inryms även upprättande av styrdokument, deltagande i externa och interna nätverk, fortbildning och utbildning, samt deltagande i olika evenemang. Den typen av aktiviteter är del av andra processer inom myndigheten och beskrivs inom respektive verksamhetsområde och process.

Gallring sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6, senast ändrad RA-FS 2012:2).
  

Ärenden rörande lika villkor

Process  2.3.2 - Hantera lika villkor

Aktivitet
Anmäla misstänkt diskriminering
  Handlingstyper
Inrapportering om misstänkt diskriminering
Notering om anmälan om diskriminering
 
Aktivitet
Ta emot anmälan
  Handlingstyper
Anmälan om misstänkt diskriminering
 
Aktivitet
Utreda diskrimineringsärende
  Handlingstyper
Utredning i diskrimineringsärende
Förslag till åtgärder och beslut i diskrimineringsärende
 
Aktivitet
Besluta i diskrimineringsärende
  Handlingstyper
Beslut i diskrimineringsärende
 
Aktivitet
Behandla förfrågningar rörande diskriminering
  Handlingstyper
Förfrågan rörande diskriminering
 
Aktivitet
Behandla förfrågningar rörande diskriminering
  Handlingstyper
Förfrågan rörande diskriminering
 

Process  2.3.2 - Hantera lika villkor

Handlingstyp Beskrivning
Inrapportering om misstänkt diskriminering ID dok: 2.3.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Sekretess: Kan förekomma
 
Notering om anmälan om diskriminering ID dok: 2.3.2-121
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Digitalt s-mapp
Anmärkning: Dokumenteras i dokument på s-mapp. Kan innehålla känsliga personuppgifter.

Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Sekretess: Kan förekomma
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 
Anmälan om misstänkt diskriminering ID dok: 2.3.2-131
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Sekretess: Kan förekomma
 
Utredning i diskrimineringsärende ID dok: 2.3.2-211
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Sekretess: Kan förekomma.
 
Förslag till åtgärder och beslut i diskrimineringsärende ID dok: 2.3.2-221
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Sekretess: Kan förekomma
 
Beslut i diskrimineringsärende ID dok: 2.3.2-311
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: UK
Anmärkning: Se bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Sekretess: Kan förekomma
 
Förfrågan rörande diskriminering ID dok: 2.3.2-421
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Digitalt s-mapp
Ansvar: UK
Anmärkning: Dokumenteras i dokument på s-mapp. Kan innehålla känsliga personuppgifter.

Se Bilaga 7 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Gallringsfrist: Vid inaktualitet.
Sekretess: Kan förekomma
Gallringsföreskrifter: RA-FS 2012:2
 

Process  2.3.2 - Hantera lika villkor

Processgraf Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling Hantera arbetsmiljö Hantera lika villkor Hantera hållbar utveckling Ärenden rörande lika villkor Anmäla misstänkt diskriminering Inrapportering om misstänkt diskriminering Notering om anmälan om diskriminering Ta emot anmälan Anmälan om misstänkt diskriminering Utreda diskrimineringsärende Utredning i diskrimineringsärende Förslag till åtgärder och beslut i diskrimineringsärende Besluta i diskrimineringsärende Beslut i diskrimineringsärende Behandla förfrågningar rörande diskriminering Förfrågan rörande diskriminering Behandla förfrågningar rörande diskriminering Förfrågan rörande diskriminering