Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.1.1 - Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå

Beskrivning
Hantering av antagning av student på grund- och avancerad nivå och uppdragsutbildning.
  

Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå

Process  3.3.1.1 - Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå

Aktivitet
Ta emot anmälan till utbildning
  Handlingstyper
Anmälan till utbildning
Arbetsprover för antagning
Inkomna svarshäften, högskoleprovet
 
Aktivitet
Avgöra antagningsärende/Besluta om antagning
  Handlingstyper
Beslut om antagning av inresande och utresande student
Arbetsprover för antagning
 
Aktivitet
Bereda antagningsärende/Bedöma anmälningar
  Handlingstyper
Rangordningslista utresande student
Arbetsprover för antagning
 
Aktivitet
Registrera uppgifter om antagen student
  Handlingstyper
Antagningsuppgifter kurs och program
 
Aktivitet
Anta student till senare del av program
  Handlingstyper
Antagning till senare del av program
 
Aktivitet
Verkställa antagningsärende
  Handlingstyper
Antagningsbesked
Överklagande av beslut om antagning
Yttrande om överklagande avseende antagning
Beslut i överklagande avseende antagning
 
Aktivitet
Lämna besked om antagning
  Handlingstyper
Antagningsbesked
 
Aktivitet
Överklaga beslut om antagning
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om antagning
Yttrande om överklagande avseende antagning
Beslut i överklagande avseende antagning
 
Aktivitet
Överklagande av beslut om antagning
  Handlingstyper
Överklagande av beslut om antagning
 
Aktivitet
Yttrande om överklagande avseende antagning
  Handlingstyper
Yttrande om överklagande avseende antagning
 
Aktivitet
Beslut i överklagande avseende antagning
  Handlingstyper
Beslut i överklagande avseende antagning
 
Aktivitet
Anta till senare del av program
  Handlingstyper
Antagning till senare del av program
 
Aktivitet
Registrera student
  Handlingstyper
Registrering på kurs eller program
Registreringsverifikat
Antagning till senare del av program
 

Process  3.3.1.1 - Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå

Handlingstyp Beskrivning
Anmälan till utbildning ID dok: 3.3.1.1-111
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok- Interbas– inresande student
Ansvar: STUD/ER
Anmärkning: För antagen som inte registrerats i studieregister, exempelvis inresande (utländsk) student, bör anmälan med bilagor bevaras.
Gallringsfrist: Får gallras 2 år efter beslut om antagning, om anmälan har registrerats i antagnings- eller studieregister.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Rangordningslista utresande student ID dok: 3.3.1.1-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Ansvar: STUD
 
Beslut om antagning av inresande och utresande student ID dok: 3.3.1.1-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: I Ladok registreras beslut om antagning till utbytesstudier.
Ansvar: STUD
Anmärkning: I de databaser som används för registrering för utbytesstudenter kan det förekomma känsliga personuppgifter som rör funktionsnedsättning och behov av stöd.
Gallringsfrist: Ja
Författningsstöd sekretess: 21 kap 1§ OSL
 
Antagningsuppgifter kurs och program ID dok: 3.3.1.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok NyA
Ansvar: STUD
 
Antagningsbesked ID dok: 3.3.1.1-113
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: NyA
Ansvar: STUD
Anmärkning: Bevaras vid överklagande.
Gallringsfrist: 2 år efter beslut om antagning.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Överklagande av beslut om antagning ID dok: 3.3.1.1-1112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Sker överklagande av antagningsbeslut ska detta diarieföras. Om överklagandet gäller beslut om behörighetskrav och begäran om undantag (3.3.1-312) tillhör överklagandet detta ärende. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende antagning ID dok: 3.3.1.1-1111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Se "Överklagande av beslut om antagning" ID dok 3.3.1-421 :
"Sker överklagande av antagningsbeslut ska detta diarieföras. Om överklagandet gäller beslut om behörighetskrav och begäran om undantag (3.3.1-312) tillhör överklagandet detta ärende. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”."
 
Beslut i överklagande avseende antagning ID dok: 3.3.1.1-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Registrering på kurs eller program ID dok: 3.3.1.1-118
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: Student
 
Registreringsverifikat ID dok: 3.3.1.1-1110
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Digitalt
Registrering/system: Ladok
Ansvar: STUD
Anmärkning: Riksrevisionen ställer krav på att varje lärosäte skall spara underlagen 10 år för beräkning av antalet helårsstudenter i samband med årsredovisningen.
Gallringsfrist: 10 år
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Antagning till senare del av program ID dok: 3.3.1.1-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Ladok
Ansvar: STUD
Anmärkning: Blanketter sorteras efter datum eller personnummer. Förvaras i pärmar. Gallras efter 5 år.
Gallringsfrist: 5 år.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Arbetsprover för antagning Bevaras/Gallras: Gallras/Återlämnas
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: Fakultet
Anmärkning: Får återlämnas efter beslut om antagning.
Gallringsfrist: 1 månad efter beslut om antagning om den sökande inte begärt återlämnande. Dokumentation om uppvisande av arbetsprover får gallras 2 år efter beslut om antagning.
ID dok: 3.3.1.1-1113
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 
Inkomna svarshäften, högskoleprovet ID dok: 3.3.1.1-1114
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system:
Ansvar: STUD
Anmärkning:
Gallringsfrist: Får gallras efter utgången av det kalenderhalvår som infaller 5 år efter provtillfället. Inkomna svarshäften på
papper får gallras tidigast 1 år efter provtillfället efter överföring
till annat medium.
Gallringsföreskrifter: RA-MS 2017:39
 

Process  3.3.1.1 - Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå

Processgraf Anta och registrera student Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå Hantera anstånd med studiestart Antagningsärenden på grund- och avancerad nivå Ta emot anmälan till utbildning Anmälan till utbildning Arbetsprover för antagning Inkomna svarshäften, högskoleprovet Avgöra antagningsärende/Besluta om antagning Beslut om antagning av inresande och utresande student Arbetsprover för antagning Bereda antagningsärende/Bedöma anmälningar Rangordningslista utresande student Arbetsprover för antagning Registrera uppgifter om antagen student Antagningsuppgifter kurs och program Anta student till senare del av program Antagning till senare del av program Verkställa antagningsärende Antagningsbesked Överklagande av beslut om antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning Lämna besked om antagning Antagningsbesked Överklaga beslut om antagning Överklagande av beslut om antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning Överklagande av beslut om antagning Överklagande av beslut om antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Yttrande om överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning Beslut i överklagande avseende antagning Anta till senare del av program Antagning till senare del av program Registrera student Registrering på kurs eller program Registreringsverifikat Antagning till senare del av program