Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.1 - Hantera studieuppehåll

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Studieuppehållsärenden

Process  3.3.2.1 - Hantera studieuppehåll

Process  3.3.2.1 - Hantera studieuppehåll

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång ID dok: 3.3.2.1-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Ansökan om studieuppehåll diarieförs av ansvarig registrator och skickas digitalt till ansvarig vid STUD. Beskrivning av rutin för hantering av Studieuppehåll finns i Dnr 2014/58-1.1.
Inkomna eller upprättade handlingar i samband med anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta
efter ett studieuppehåll får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten om uppgifter om
återtagandet av studier har registrerats i studieregister.
 
Beslut om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång ID dok: 3.3.2.1-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Ansvarig vid STUD skickar Beslut om studieuppehåll till ansvarig registrator. Beskrivning av rutin för hantering av Studieuppehåll finns i Dnr 2014/58-1.1.
 
Överklagande av beslut om studieuppehåll/platsgaranti vid återgång ID dok: 3.3.2.1-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som studieuppehåll. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång ID dok: 3.3.2.1-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som studieuppehåll. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande avseende studieuppehåll/platsgaranti vid återgång ID dok: 3.3.2.1-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Läkarintyg ID dok: 3.3.2.1-115
Bevaras/Gallras: Gallras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: 2 år efter avslutade studier.
Författningsstöd sekretess: Sekretessmarkeras enligt OSL 5 kap, 5 §
Sekretess: Ja
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 

Process  3.3.2.1 - Hantera studieuppehåll

Processgraf Hantera pågående studier Hantera studieuppehåll Hantera tillgodoräknande Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student .... Studieuppehållsärenden Ansökan om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Överklagande av beslut om studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Yttrande om överklagande avseende studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång Beslut i överklagande avseende studieuppehåll/platsgaranti vid återgång Läkarintyg