Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.2 - Hantera tillgodoräknande

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.

Tillgodoräknande av kurs eller prov kan göras för alla delar av en kurs.

Studerandeavdelningen skickar Ansökan om tillgodoräknande till examinator vid fakultet eller institution. Fakultet ansvarar för beslut. Studerandeavdelningen för hanteringen.
  

Tillgodoräknandeärenden

Process  3.3.2.2 - Hantera tillgodoräknande

Process  3.3.2.2 - Hantera tillgodoräknande

Handlingstyp Beskrivning
Ansökan om tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Ansökan om tillgodoräknande diarieförs av ansvarig registrator och skickas digitalt till ansvarig vid STUD. Beskrivning av rutin för Tillgodoräknande finns i Dnr 2013/489-1.1.
 
Beslut om tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Ansvarig vid STUD skickar Beslut om tillgodoräknande till ansvarig registrator. Beskrivning av rutin för Tillgodoräknande finns i Dnr 2013/489-1.1.
 
Överklagande av beslut om tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-116
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-115
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 
Beslut i överklagande om tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-112
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) fattar beslut i överklagandeärendet.
 
Tillgodoräknande arkivlista ID dok: 3.3.2.2-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok/W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Sortering efter personnummer. Avställning årsvis.

Arkivlista för tillgodoräknande ska skickas tillsammans med Beslut om tillgodoräknande till ansvarig vid Studerandeavdelningen. Arkivlista med Beslut om tillgodoräknande skickas sedan vidare till ansvarig registrator och handlingarna förvaras tillsammans i tillgodoräknandeärendet i diariet.
 
Beslut efter ny prövning om tillgodoräknande ID dok: 3.3.2.2-117
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: STUD
Anmärkning: Överklagande i samma ärende som tillgodoräknandet. Inkommer överklagande ska det i ärendemeningen läggas till ”inklusive överklagande”.
 

Process  3.3.2.2 - Hantera tillgodoräknande

Processgraf Hantera pågående studier Hantera studieuppehåll Hantera tillgodoräknande Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student .... Tillgodoräknandeärenden Ansökan om tillgodoräknande Beslut om tillgodoräknande Överklagande av beslut om tillgodoräknande Yttrande om överklagande avseende tillgodoräknande Beslut i överklagande om tillgodoräknande Tillgodoräknande arkivlista Beslut efter ny prövning om tillgodoräknande