Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Sök

Process  3.3.2.4 - Hantera utbytesstudier och mobilitet

Beskrivning
I processen beskrivs studentrelaterade ärenden och handlingar som inte är obligatoriska för alla studenter – i motsats till processerna antagning och examination. Huvudaktiviteterna i processen är därför inte beskrivna i ett flöde, men har om möjligt delats in i delaktiviteter.
  

Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet

Process  3.3.2.4 - Hantera utbytesstudier och mobilitet

Process  3.3.2.4 - Hantera utbytesstudier och mobilitet

Handlingstyp Beskrivning
Studieplan för utlandsstudier ID dok: 3.3.2.4-111
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
Anmärkning: Kan även kallas Learning agreement
 
Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier ID dok: 3.3.2.4-113
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: W3D3
Ansvar: Fakultet/Institution
 
Uppföljning av utlandsstudier ID dok: 3.3.2.4-112
Bevaras/Gallras: Gallras
Registrering/system: Query & Report
Ansvar: STUD
Gallringsfrist: Gallras vid inaktualitet.
Gallringsföreskrifter: RA-FS 1991:6
 
Tillgodoräknande arkivlista ID dok: 3.3.2.4-114
Bevaras/Gallras: Bevaras
Bevarandeexemplar: Papper/digitalt
Registrering/system: Ladok/W3D3
Ansvar: Fakultet/ institution
Anmärkning: Sortering efter personnummer. Avställning årsvis.

Arkivlista för tillgodoräknande ska skickas tillsammans med Beslut om tillgodoräknande till ansvarig vid Studerandeavdelningen. Arkivlista med Beslut om tillgodoräknande skickas sedan vidare till ansvarig registrator och handlingarna förvaras tillsammans i tillgodoräknandeärendet i diariet.
 

Process  3.3.2.4 - Hantera utbytesstudier och mobilitet

Processgraf Hantera pågående studier Hantera studieuppehåll Hantera tillgodoräknande Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs Hantera utbytesstudier och mobilitet Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student .... Ärenden rörande utbytesstudier och mobilitet Studieplan för utlandsstudier Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier Uppföljning av utlandsstudier Tillgodoräknande arkivlista