Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

[Inaktuell] Rapporter från praktik eller verksamhetsförlagd utbildning

Beskrivning
ID dok 3.3.3.1-122
Bevaras/Gallras Gallras
Ansvar Institution
Anmärkning Se process 3.3.2.5 Hantera praktik och verksamhetförlagd utbildning.
Gallringsfrist Rapporter och bilagor som inte har återlämnats får gallras 2 år efter det att betyget registrerats i Ladok enligt RA-MS 2017:39 (tidigare RA-FS 2007:1, senast ändrad i RA-MS 2020:25). Se vidare bilaga 4 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39