Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera examination av student
Handlingstyp
Sök

Studentuppsats

Beskrivning
Sekretess För studentuppsatser som kan innehålla sekretessbelagda uppgifter se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
ID dok 3.3.3.1-131
Bevaras/Gallras Bevaras eller Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system DiVA Ladok W3D3
Ansvar Institution
Anmärkning Alla examensarbeten/uppsatser för yrkesexamen/kandidatnivå/magisternivå/masternivå, 90 eller 120 hp eller motsvarande bevaras. Se bilaga 5 i dokumenthanteringsplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.
Gallringsfrist Uppsatser för 60 högskolepoäng eller motsvarande nivå gallras efter 5 år. För uppsatser på kurser där 60 högskolepoäng utgör den högsta nivån ska myndigheten ta särskild ställning till ett eventuellt bevarande av uppsatserna. De uppsatser som bedöms ha ett värde för forskningens behov, inom eller utom den egna disciplinen, eller som bedöms vara av allmänintresse ska bevaras.
Författningsstöd sekretess 31 kap 16 § OSL, 21 kap 1§ OSL
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39
  
Förvaras i
FE1-8F - Uppsatser sekretess