Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva kurs på forskarnivå
Handlingstyp
Sök

Föreläsningsmaterial

Beskrivning
ID dok 4.2.2-141
Bevaras/Gallras Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar Papper
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Fakultet/Institution
Anmärkning Se bilaga 3 i dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå.
Gallringsfrist Får gallras om handlingarna endast bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2012:2