Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva program eller kurs
Handlingstyp
Sök

Föreläsningsmaterial

Beskrivning
ID dok 3.2.1-232
Bevaras/Gallras Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system Kan hanteras i Lärplattform
Ansvar Institution
Anmärkning Handlingar på papper samlas i kursakter sorterade efter kurskod. Sortering och arkivläggning enligt andra principer får ske först efter medgivande från universitetsarkivet.
Gallringsfrist Får gallras om handlingarna endast bedöms ha tillfällig eller ringa betydelse. Handlingar som bedöms ha ett framtida värde bevaras.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6