Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Kursvärdering uppdragsutbildning

Beskrivning
Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå (Dnr: 2018/1925-1.1.1)

3. Kursvärdering
Högskoleförordningen 1 kap 14 §
14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.(SFS 2000:651)

Syftet med kursvärderingen är att säkerställa kursens kvalitet. Den ska fungera som kvalitetshöjande genom att utgöra underlag för jämförelse, utveckling och förbättring av kursen över tid. Av kursvärderingarna ska det framgå hur kursens organisation, struktur och genomförande har gett förutsättningar för studenternas måluppfyllelse. Kursvärdering ska göras för varje kurs som har en egen kursplan/kurskod och genomförs. Kursvärderingar utgör även ett viktigt instrument för studentinflytande.

Lokala regler
• Kursvärderingen ska genomföras i nära anslutning till kursens avslut.
• Kursvärderingen ska ge studenterna möjlighet att relatera kursens innehåll, genomförande och examination till dess mål.
• Kursvärdering besvaras anonymt.
• Kursvärderingsresultat, analys och förslag på åtgärder ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen i nära anslutning till dess avslut.
• Sammanställning av resultat och analys från föregående kurs samt i förekommande fall genomförda åtgärder presenteras för de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
• Kursvärdering sammanställs och arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
ID dok 3.2.2-311
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Survey & Report
Ansvar Institution
Gallringsfrist 2 år efter att sammanställning har gjorts.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6