Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Bedriva uppdragsutbildning
Handlingstyp
Sök

Sammanställning av kursvärdering uppdragsutbildning

Beskrivning
Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet (Dnr: 2014/443-1.1)

3. Kursvärdering
Högskoleförordningen 1 kap 14 §
14 § Högskolan skall ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan skall sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten skall hållas tillgängliga för studenterna.(SFS 2000:651)

Syftet med kursvärderingen är att säkerställa kursens kvalitet. Den ska fungera som kvalitetshöjande genom att utgöra underlag för jämförelse, utveckling och förbättring av kursen över tid. Av kursvärderingarna ska det framgå hur kursens organisation, struktur och genomförande har gett förutsättningar för studenternas måluppfyllelse. Kursvärdering ska göras för varje kurs som har en egen kursplan/kurskod och genomförs. Kursvärderingar utgör även ett viktigt instrument för studentinflytande.

Lokala regler
• Kursvärderingen ska genomföras med det universitetsgemensamma enkätverktyget och inkludera fastställda universitetsgemensamma frågor. I övrigt beslutarvarje fakultet om utformningen av kursvärderingen.
• Kursvärderingen ska genomföras i nära anslutning till kursens avslut.
• Kursvärderingen ska ge studenterna möjlighet att relatera kursens mål till dess innehåll, upplägg och examination.
• Studenter besvarar kursvärderingen anonymt.
• Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
• En sammanställning av kursvärderingen ska vara tillgänglig för studenterna i anslutning till att kursvärderingen genomförts. Sammanställningen ska innehålla resultatet av kursvärderingarna samt förslag på åtgärder för kursutveckling.
•Kursvärderingen ska sammanställas och arkiveras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
ID dok 3.2.2-321
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar Institution
Anmärkning En sammanställning av kursvärderingen ska vara tillgänglig för studenterna i anslutning till att kursvärderingen genomförts. Sammanställningen ska innehålla resultatet av kursvärderingarna samt förslag på åtgärder för kursutveckling.
Sammanställning från Survey & Report skickas automatiskt till centralarkivet.