Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera externa remisser
Handlingstyp
Sök

Underlag till remissvar

Beskrivning
ID dok 2.10.1-211
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar UK, eller handläggande enhet om besvarandet delegerats.
Anmärkning Underlag kan omfatta internremiss, synpunkter från tillfrågade enheter.