Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera anläggningar och inventarier
Handlingstyp
Sök

Faktura

Beskrivning
ID dok 2.1.4-111
Bevaras/Gallras Gallras
Registrering/system Agresso, papper
Ansvar Ekonomiavdelningen
Anmärkning Eventuellt finns ett fakturaunderlag. Om anläggningen ska utrangeras är underlaget skriftligt.
Gallringsfrist 7 år. Handlingar från EU-projekt gallras efter 17 år.
Gallringsföreskrifter RA-FS 2018:10