Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera möten
Handlingstyp
Sök

Missiv

Beskrivning
ID dok 2.7-311
Bevaras/Gallras Bevaras eller gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Ansvar Handläggande enhet
Anmärkning Bevaras i det diarieförda ärendet det tillhör. Se bilaga 6 i dokumenthanteringsplan för stödja verksamhet.
Gallringsfrist Gallras om det endast utgör en upprepning eller sammanfattning av övrigt beslutsunderlag och inte tillför ärendet information av vikt för beslutsfattandet.
Gallringsföreskrifter RA-FS 1991:6