Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera studieuppehåll
Handlingstyp
Sök

Ansökan om studieuppehåll/ platsgaranti vid återgång

Beskrivning
ID dok 3.3.2.1-111
Bevaras/Gallras Bevaras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar STUD
Anmärkning Ansökan om studieuppehåll diarieförs av ansvarig registrator och skickas digitalt till ansvarig vid STUD. Beskrivning av rutin för hantering av Studieuppehåll finns i Dnr 2014/58-1.1.
Inkomna eller upprättade handlingar i samband med anmälan inför den tidpunkt då studierna ska fortsätta
efter ett studieuppehåll får gallras 2 år efter det att anmälan har kommit in till myndigheten om uppgifter om
återtagandet av studier har registrerats i studieregister.