Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
Handlingstyp
Sök

Inkomna svarshäften, högskoleprovet

Beskrivning
ID dok 3.3.1.1-1114
Bevaras/Gallras Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system 
Ansvar STUD
Anmärkning 
Gallringsfrist Får gallras efter utgången av det kalenderhalvår som infaller 5 år efter provtillfället. Inkomna svarshäften på
papper får gallras tidigast 1 år efter provtillfället efter överföring
till annat medium.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39