Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Linnéuniversitetet KS 2018
Strukturenhet
Anta och registrera doktorand
Handlingstyp
Sök

Anmälningar med bilagor till utbildning på forskarnivå

Beskrivning
ID dok 4.3.1-112
Bevaras/Gallras Bevaras/Gallras
Bevarandeexemplar Papper/digitalt
Registrering/system W3D3
Ansvar Fakultet
Anmärkning Myndigheten bör bevara anmälan och bilagor för antagen om bilagorna inte har arkiverats av myndigheten
tidigare. Myndigheten bör för antagen också bevara tryckta skrifter som saknar fullständiga bibliografiska
referenser.
Ett antagningsärende per person som ska antas. Eventuellt doktorand-anställningsärende registreras i PA-serien. Information om antagning kontra anställning, se bilaga 4. Av ärendemeningen i diariet ska det framgå vilken examen som är slutmål och om det gäller antagning till senare del.
Gallringsfrist Får gallras 2 år efter beslut om antagning, om anmälan har registrerats i antagnings- eller
studieregister.
Gallringsföreskrifter RA-MS 2017:39