Hem Arkivbildare
Linnéuniversitetet 2013
Klassificeringsstruktur
Sök
 

Linnéuniversitetet KS 2018

Versionsnr
2
Giltig fr o m
2018-01-01
Giltig t o m
Referenser
Beskrivning
Klassificeringsstrukturen ligger till grund för universitetets dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om process, handlingstyp, bevarande/gallring med eventuell gallringsfrist, om det ska bevaras på papper eller digitalt, vilka system som används för registrering av olika slag, vilken enhet eller funktion som ansvarar för handlingarna, hur handlingarna hanteras och sorteras, och eventuell sekretess man ska vara uppmärksam på.

För att komma till klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan tryck på fliken Strukturenheter.

Klassificeringsstrukturen består av sex verksamhetsområden:
1 - Styra verksamheten
2 - Stödja verksamheten
3 - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning
4 - Bedriva utbildning på forskarnivå
5 - Bedriva forskning
6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt

Under fliken Allmänt på respektive verksamhetsområde finns en övergripande beskrivning av verksamhetsområdet samt de lagar och regler som gäller. Under varje process finns en hanteringsanvisning av vad som gäller för varje enskild handlingstyp.
 

Linnéuniversitetet KS 2018

Namn Tid från Tid till
1 - Styra verksamheten
1.1 - Hantera styrdokument
1.1.1 - Hantera interna styrdokument
1.1.2 - Hantera externa styrdokument
1.1.3 - Hantera resursfördelning
1.2 - Bedriva uppföljning och utvärdering
1.2.1 - Hantera internrevision
1.2.2 - Hantera externrevision
1.2.3 - Hantera kvalitetsutvärdering
1.2.4 - Hantera riskanalys
1.2.5 - Hantera årsredovisning och bokslut
1.3 - Hantera organisation
1.5 - Bedriva verksamhetsutveckling
2 - Stödja verksamheten
2.1 - Hantera ekonomi
2.1.1 - Hantera intäkter
2.1.2 - Hantera kostnader
2.1.3 - Hantera löpande bokföring
2.1.4 - Hantera anläggningar och inventarier
2.1.5 - Hantera ekonomirapportering
2.1.6 - Hantera upphandling och avrop
2.1.7 - Hantera stipendier
2.1.8 - Hantera donationer
2.1.9 - Hantera externa medel (ej forskning)
2.2 - Hantera personalfrågor
2.2.1 - Tillsätta anställning
2.2.2 - Hantera pågående anställning
2.2.3 - Avveckla anställning
2.2.4 - Hantera uppdrag
2.2.5 - Hantera utnämningar
2.2.6 - Hantera intern kompetensutveckling
2.2.7 - Hantera övergripande personaladministration
2.3 - Hantera arbetsmiljö, lika villkor och hållbar utveckling
2.3.1 - Hantera arbetsmiljö
2.3.2 - Hantera lika villkor
2.3.3 - Hantera hållbar utveckling
2.4 - Hantera infrastruktur
2.4.1 - Hantera lokaler och fastigheter
2.4.2 - Hantera IT
2.4.3 - Hantera annan infrastruktur
2.5 - Hantera säkerhetsfrågor
2.5.1 - Hantera fysisk säkerhet
2.5.2 - Hantera informationssäkerhet
2.5.3 - Hantera IT-säkerhet
2.5.4 - Hantera miljösäkerhet
2.5.5 - Hantera personsäkerhet
2.6 - Hantera information och kommunikation
2.7 - Hantera möten
2.8 - Hantera allmänna handlingar
2.8.1 - Hantera stöd för dokumenthantering
2.8.2 - Hantera utlämnande av allmän handling
2.8.3 - Hantera personuppgifter
2.9 - Hantera akademiska högtider och evenemang
2.10 - Hantera externa remisser och förfrågningar
2.10.1 - Hantera externa remisser
2.10.2 - Hantera externa förfrågningar
2.10.3 - Hantera in- och utgående handlingar
3 - Bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå inklusive uppdragsutbildning
3.1 - Hantera utbildningens förutsättningar
3.1.1 - Inrätta, revidera och avveckla programtillfälle, huvudområde och examen
3.1.1.1 - Inrätta programutbildning och huvudområde examina
3.1.1.2 - Fastställa programutbud
3.1.1.3 - Fastställa utbildningsplan
3.1.1.4 - Hantera programansvar
3.1.1.5 - Ställa in programtillfälle
3.1.1.6 - Avveckla program
3.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs
3.1.2.1 - Inrätta kurs
3.1.2.2 - Fastställa kursplan
3.1.2.3 - Fastställa kursutbud
3.1.2.4 - Utse kursansvariga och kursexaminatorer
3.1.2.5 - Ställa in kurstillfälle
3.1.2.6 - Avveckla kurs
3.1.3 - Inrätta, revidera och avveckla uppdragsutbildning
3.1.3.1 - Inrätta uppdragsutbildning
3.1.3.2 - Fastställa kursplan, utbildningsplan eller projektplan för uppdragsutbildning
3.1.3.3 - Avveckla uppdragsutbildning
3.1.3.4 - Övrig administration uppdragsutbildning
3.2 - Hantera pågående utbildning
3.2.1 - Bedriva program eller kurs
3.2.2 - Bedriva uppdragsutbildning
3.2.3 - Bedriva praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
3.2.4 - Bedriva utbytesstudier och mobilitet 2018-01-01 2018-12-31
3.3 - Utbilda student
3.3.1 - Anta och registrera student
3.3.1.1 - Hantera antagning av student på grund- och avancerad nivå
3.3.1.2 - Hantera anstånd med studiestart
3.3.2 - Hantera pågående studier
3.3.2.1 - Hantera studieuppehåll
3.3.2.2 - Hantera tillgodoräknande
3.3.2.3 - Hantera undantag från behörighetsvillkor till högre termin/kurs
3.3.2.4 - Hantera utbytesstudier och mobilitet
3.3.2.5 - Hantera praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
3.3.2.6 - Hantera skadeanmälan och tillbudsrapport för student
3.3.2.7 - Hantera övrig studentadministration
3.3.2.8 - Hantera validering
3.3.3 - Examinera student
3.3.3.1 - Hantera examination av student
3.3.3.2 - Hantera byte av examinator
3.3.3.3 - Hantera övrig examination av student
3.3.3.4 - Hantera utfärdande av examenbevis
3.3.4 - Hantera disciplinärenden
3.4 - Tillhandahålla service för studenter
3.4.1 - Hantera stöd för studenter med funktionsnedsättning
3.4.2 - Hantera studievägledning
4 - Bedriva utbildning på forskarnivå
4.1 - Hantera förutsättningar för utbildning på forskarnivå
4.1.1 - Inrätta, revidera och avveckla ämne och examen på forskarnivå
4.1.1.1 - Inrätta ämne på forskarnivå
4.1.1.2 - Fastställa allmän studieplan
4.1.1.3 - Avveckla ämne på forskarnivå
4.1.2 - Inrätta, revidera och avveckla kurs på forskarnivå
4.1.2.1 - Fastställa kurs på forskarnivå
4.1.2.2 - Utse kursexaminatorer och kursansvariga på forskarnivå
4.1.2.3 - Avveckla kurs på forskarnivå
4.2 - Hantera utbildning på forskarnivå
4.2.1 - Bedriva doktorandutbildning
4.2.2 - Bedriva kurs på forskarnivå
4.3 - Utbilda doktorand
4.3.1 - Anta och registrera doktorand
4.3.2 - Hantera pågående doktorandstudier
4.3.2.1 - Utse och byta handledare och doktorandexaminator
4.3.2.2 - Upprätta och följa upp individuell studieplan
4.3.2.3 - Hantera byte av allmän studieplan
4.3.2.4 - Hantera tillgodoräknande på forskarnivå
4.3.2.5 - Hantera disciplinärende doktorand
4.3.2.6 - Hantera övrig doktorandadministration
4.3.3 - Examinera doktorand
4.3.3.1 - Genomföra licentiatseminarium
4.3.3.2 - Genomföra disputation
4.3.3.3 - Hantera examination av doktorand
4.4 - Tillhandahålla service för doktorander
5 - Bedriva forskning
5.1 - Planera och administrera forskning
5.1.1 - Hantera ansökan om forskningsmedel
5.1.2 - Hantera tillstånd
5.1.3 - Hantera forskningsuppdrag
5.1.4 - Hantera övrig forskningsadministration
5.2 - Samla in data
5.3 - Analysera data
5.4 - Värdera och granska data
5.5 - Rapportera data
6 - Samverka, informera och nyttiggöra externt
6.1 - Hantera externa nomineringar och utmärkelser
6.2 - Medverka i extern kompetens- och utvecklingsverksamhet
6.3 - Medverka i extern mentorsverksamhet
6.4 - Medverka i samverkansformer
6.4.1 - Medverka i nationella samverkansformer
6.4.2 - Medverka i internationella samverkansformer
6.4.3 - Hantera centrumbildningar och annan särskild verksamhet
6.5 - Hantera alumnverksamhet
6.6 - Hantera extern kunskapsspridning
6.7 - Hantera uppdrag och innovationsstöd